Psykisk helse og rus

Oppdatert 20.12.2022

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar , skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med føresette som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Statsforvaltaren følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Statsforvaltaren er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir


Publisert 02.03.2017

Tilsyn avdekker: Barn med psykiske vansker får ikke hjelpen de trenger

Systemsvikt i Arendal kommune.


Publisert 08.02.2017

Nordmenn drikker og røyker mindre

Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.


Publisert 02.02.2017

Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten

​Helsedirektoratets nye veileder beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis.


Publisert 12.01.2017

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Tilskudd til kommunalt rusarbeid er nå utlyst med forbehold om godkjenning av regelverket.


Publisert 10.01.2017

Tilskudd til psykologer i kommunenes helse og omsorgstjenester

Tilskudd til psykologer i kommunenes helse og omsorgstjeneste er nå utlyst - søknadsfristen er 1. mars 2017


Publisert 05.01.2017

Markant økning i årsverk rettet mot barn og unge

Stadig flere kommuner satser på kompetanse og gode tjenester innen psykisk helse og rus blant barn og unge.


Publisert 19.12.2016

Tilskudd - tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester 2017

Tilskuddsordningen gjelder også barn og unge med sammensatte hjelpebehov. Søknadsfrist er 1. februar 2017.


Publisert 01.11.2016

Risiko for svikt i oppfølging av rusmiddelmisbrukere

Fylkesmannen har hatt tilsyn med hvordan rusmiddelmisbrukere som har vært innlagt til behandling ivaretas når de skal hjem igjen til sin kommune.


Publisert 04.10.2016

Fagdager psykososial beredskap

Nyttige og konkrete tips på RVTS Sør og Fylkesmannens fagsamlinger om psykososial beredskap i kommunene.


Publisert 12.02.2016

Barn som pårørende - resultat fra en multisenterstudie

Anbefalingene fra den store multisenterstudien retter seg mot kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og generelt.