Tilskudd til kommunalt rusarbeid - ny ordning

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid. Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging. Søknadsfristen er 15. september.

Publisert 11.05.2022

Tilskuddsordningen har fått ny innretning fra 2022. Det er viktig at søker gjør seg godt kjent med det nye regelverket før søknaden utformes. Fullstendig regelverk finner du i lenken på høyre side.

Kommuner som i 2022 har mottatt tilskudd over overgangsordningen kan i tillegg søke om midler til nye tilbud over den nye tilskuddsordningen.

Bakgrunn

For å understøtte målene på rusfeltet må brukere og pårørende ha en framtredende rolle i arbeidet og i utviklingen for å sikre tilbud som ivaretar deres behov på en god måte. Det trengs et systematisk samarbeid mellom sektorer og mellom offentlige tjenester og sivilsamfunnet. Det må skapes bærekraftige strukturer og tjenester som bidrar til å forebygge rusmiddelproblemer, og som sikrer gode tjenester i tiden framover.

Derfor skal tilbud det gis tilskudd til utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med brukere og pårørende. Ved tildeling av midler prioriteres tilbud som dokumenterer høy grad av bruker- og pårørendemedvirkning og samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige/ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Små kommuner oppfordres til å vurdere interkommunalt samarbeid om utvikling av tilbud. Kommunen kan ved samarbeid med andre aktører om tilbudet, søke om tilskudd til å dekke utgifter for disse.

Det tar tid å etablere og utforme nye arbeids- og samarbeidsformer, både for kommuner og aktører de velger å utvikle tilbud sammen med. Statsforvalterne vil ta hensyn til dette i vurderingen av søknadene det første året. De kan også tilby kommunene veiledning og bistand i søknadsprosessen ved behov.

Ordningen ses sammenheng med øvrige tilskuddsordninger over Helse- og omsorgsdepartementets bevilgninger og tilskuddsordninger som ligger til andre sektordepartementer på velferdsområdet.

Tilbud skal utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med brukerne/pårørende.
Ordningen vektlegger å styrke lett tilgjengelige og bærekraftige tilbud på rusfeltet ut fra lokale forhold på innsatsområdene:

  • Pårørendearbeid, særlig overfor barn som pårørende
  • Forebygging og tidlig intervensjon for barn, unge og unge voksne, med vekt på oppsøkende arbeid
  • Alkohol- og/eller legemiddelrelaterte problemer
  • Samtidig rusmiddelproblem og psykisk helseproblem
  • Tilrettelegging for deltagelse i arbeidsrettet og sosial aktivitet og nettverk
  • Skadereduksjon
  • Samhandling og sammenhengende forløp ved utskrivning fra institusjon og løslatelse fra fengsel
  • Bruker- og pårørendemedvirkning og erfaringskompetanse i tilbudet

 

Fullstendig utlysning og regelverk finner du på Helsedirektoratets sider:

Kommunalt rusarbeid - Helsedirektoratet

Digital søknad sendes Statsforvalteren: 

Søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid - Kap. 765 post 62 - Statsforvalteren (skjema.no)