Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 02.01.2023

Kvalifiseringsprogrammet skal medverke til at fleire med nedsett arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytingar frå folketrygda kvalifiserer seg til og kjem ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfølging frå Nav.

Kven kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrkje innsatsen overfor personar som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsett arbeids- og inntektsgrense og ingen eller avgrensa ytingar til livsopphald, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal vere heilårleg og på full tid. Deltaking i eit kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Sidan stønaden er føreseieleg, gir han mottakaren høve til å planleggje økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er eit viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har fleire oppgåver i samband med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvaltaren skal blant anna 

  • føre tilsyn med Nav-kontora
  • gi opplæring til tilsette ved Nav-kontora om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i leiinga i kommunane
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktivitetar i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi rettleiing, formidle kunnskap og setje i verk kompetansehevande tiltak for leiinga og tilsette ved Nav-kontora
  • behandle klagesaker

Vis meir


Publisert 25.02.2022

Kvalifiseringsprogram arbeidet i 2022, pandemiens påvirkning på deltagelsen

Kvalifiseringsprogrammet er for de mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Alle som fyller vilkårene for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet skal få tilbud om et individuelt tilpasset kvalifiseringsprogram. I samarbeid med «KVP Ansvarlige ved NAV kontorene» vil vi i 2022 arbeide for å styrke aktivitet, innhold og deltagelse i kvalifiseringsprogrammet, slik at kommunene ivaretar sitt ansvar på en god måte. 4 april gjennomføres første samling i år med KVP ansvarlige ved NAV kontorene


Publisert 25.03.2021

Områdeovervåkning -sosialhjelpsutvikling i Agder 2020, delrapport 5 - Kvalifiseringsprogrammet

Som følge av Korona pandemien har Statsforvalteren innhentet dokumentasjon om status på arbeidet med de sosiale tjenester i NAV i Agder.


Publisert 28.12.2018

Endringer knyttet til kvalifiseringsprogrammet

Stortinget har vedtatt endringer i sosialtjenestloven gjeldende fra 1. januar 2019


Publisert 20.12.2016

Fagdag om kvalifiseringsprogrammet

Fylkesmannen arrangerte fagdag for veiledere i NAV som arbeider med kvalifiseringsprogrammet (kvp) i Vest-Agder den 8. desember 2016.


Publisert 30.09.2016

Fagdag om Kvalifiseringsprogrammet

NAV-veiledere fra begge Agderfylkene var samlet til fagdag om kvalifiseringsprogrammet på Scandic Dyreparken den 15. september.