Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 08.04.2024

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav. 

Hvem kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltakelse i et kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å planlegge økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har flere oppgaver i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvalteren skal blant annet

  • føre tilsyn med Nav-kontorene
  • gi opplæring til ansatte ved Nav-kontorene om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i kommunenes ledelse
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktiviteter i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi veiledning, formidle kunnskap og iverksette kompetansehevende tiltak til ledelsen og ansatte ved Nav-kontorene
  • behandle klagesaker 

Vis mer


Publisert 25.02.2022

Kvalifiseringsprogram arbeidet i 2022, pandemiens påvirkning på deltagelsen

Kvalifiseringsprogrammet er for de mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Alle som fyller vilkårene for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet skal få tilbud om et individuelt tilpasset kvalifiseringsprogram. I samarbeid med «KVP Ansvarlige ved NAV kontorene» vil vi i 2022 arbeide for å styrke aktivitet, innhold og deltagelse i kvalifiseringsprogrammet, slik at kommunene ivaretar sitt ansvar på en god måte. 4 april gjennomføres første samling i år med KVP ansvarlige ved NAV kontorene


Publisert 25.03.2021

Områdeovervåkning -sosialhjelpsutvikling i Agder 2020, delrapport 5 - Kvalifiseringsprogrammet

Som følge av Korona pandemien har Statsforvalteren innhentet dokumentasjon om status på arbeidet med de sosiale tjenester i NAV i Agder.


Publisert 28.12.2018

Endringer knyttet til kvalifiseringsprogrammet

Stortinget har vedtatt endringer i sosialtjenestloven gjeldende fra 1. januar 2019


Publisert 20.12.2016

Fagdag om kvalifiseringsprogrammet

Fylkesmannen arrangerte fagdag for veiledere i NAV som arbeider med kvalifiseringsprogrammet (kvp) i Vest-Agder den 8. desember 2016.


Publisert 30.09.2016

Fagdag om Kvalifiseringsprogrammet

NAV-veiledere fra begge Agderfylkene var samlet til fagdag om kvalifiseringsprogrammet på Scandic Dyreparken den 15. september.