LIS1 og turnusteneste for fysioterapeutar

Oppdatert 06.01.2023

Turnusteneste inneber at fysioterapeutar gjennomfører ei pålagd praksistid etter avslutta utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for legar følgjer ordninga som vart sett i verk i 2019. Ofte brukar vi uttrykka LIS1, LIS2 og LIS3 om legar som er tilsett i utdanningsstillingar. 

Legar i spesialisering

Spesialistutdanninga og godkjenninga for legar er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle legar. LIS1 erstattar i praksis turnustenesta for legar. LIS1 omfattar tolv månader i sjukehus og seks månader i kommunehelsetenesta. LIS1 blir etterfølgt av LIS2 og LIS3. Sistnemnde er spesialiseringa til dei ulike legespesialistane.

Statsforvaltaren har ansvar for å opprette, godkjenne og kvalitetssikre eit tilstrekkeleg tal LIS1-stillingar i kommunehelsetenesta. Ledige LIS1-stillingar blir lyste ut vår og haust via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplassar for fysioterapeutar

Personar som har avslutta bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre eitt års fastlagt praktisk teneste (turnusteneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvaltaren i kvart enkelt fylke godkjenner turnusplassar for fysioterapeutar på sjukehus og i kommunehelsetenesta. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Oslo og Viken har hovudansvar for å skaffe nok turnusplassar i sin region (turnusregion Nord, Midt-Vest og Sør-Øst). 

Kurs hos Statsforvaltaren

Statsforvaltaren tilbyr kurs og grupperettleiing for legar i spesialisering og turnusfysioterapeutar.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentleg helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for LIS1
  • Grupperettleiing for LIS1 i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar som skal ha ansvar for LIS1 i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar for turnusfysioterapeutar

Statsforvaltaren refunderer reiseutgifter LIS1 og turnusfysioterapeutar har i samband med kurs og rettleiing. 

Vis meir


Publisert 11.11.2022

Kurs i offentlig helsearbeid for turnuskandidater i fysioterapi

Vi inviterer fysioterapeuter i kommunal turnustjeneste i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark til kurs 23.-24. november 2022.


Publisert 03.05.2022

Turnuskandidater i fysioterapi inntok den hvite by ved Skagerrak!

Fysioterapeuter skal gjennomføre et års turnustjeneste etter endt bachelorutdanning før de får autorisasjon. Dette turnusåret er fordelt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I løpet av tjenesten ved kommunen, arrangerer Statsforvalteren kurs i offentlig helsearbeid for kandidatene, der hovedfokuset er på lovverket som ligger til grunn for fysioterapeuters yrkesutøvelse. Sist uke; fra 26.-27. april inntok 15 fysioterapeutkandidater Risør i nydelig vårvær.


Publisert 20.05.2020

Endrete fraværsgrenser for turnusfysioterapeuter

Helsedirektoratet har kommet med en forskriftsendring som gir dispensasjon for økt fravær fra turnustjenesten grunnet covid-19.


Publisert 07.03.2019

Kommunene har fått utvidet ansvar for utdanning av legespesialister

Ny revidert spesialistforskrift ble iverksatt 1. mars 2019. Den reviderte forskriften regulerer også spesialitetene som tas utenfor sykehus: allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin. De første legene startet videreutdanningen 01.03.2019 og kalles LIS3-leger (lege i spesialisering).


Publisert 14.01.2019

Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger

LIS1-legene i kommunehelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder inviteres til fire samlinger i løpet av våren 2019.


Publisert 06.08.2018

Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger høsten 2018

LIS1-legene i kommunehelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder inviteres til fire samlinger i løpet av høsten 2018.


Publisert 30.01.2018

Gruppeveiledning for turnusleger våren 2018

Turnuslegene i kommunehelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder inviteres til fem samlinger i løpet av våren 2018.


Publisert 30.06.2017

Gruppeveiledning for turnusleger høsten 2017

Turnuslegene i kommunehelsetjenesten inviteres til fire samlinger i løpet av høsten og vinteren 2017/18.


Publisert 10.05.2017

Samling for turnusveiledere for fysioterapeuter

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold inviterer alle veiledere for turnuskandidater i fysioterapi til samling 13. og 14. juni i Kragerø.


Publisert 11.01.2017

Gruppeveiledning for turnusleger våren 2017

Turnuslegene i kommunehelsetjenesten inviteres til fem samlinger i løpet av våren 2017.