Leger i spesialisering (LIS) og turnustjeneste for fysioterapeuter

Oppdatert 06.01.2023

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Leger i spesialisering

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 består av tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

Statsforvalteren har ansvar for å opprette, godkjenne og kvalitetssikre et tilstrekkelig antall LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten. Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (turnusregion Nord, Midt-Vest og Sør-Øst). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr kurs og gruppeveiledning for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • kurs i offentlig helsearbeid
  • kurs i legevaktsmedisin for LIS1
  • gruppeveiledning for LIS1 i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Statsforvalteren refunderer reiseutgifter som turnusfysioterapeuter og LIS1 har i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer


Publisert 11.11.2022

Kurs i offentlig helsearbeid for turnuskandidater i fysioterapi

Vi inviterer fysioterapeuter i kommunal turnustjeneste i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark til kurs 23.-24. november 2022.


Publisert 03.05.2022

Turnuskandidater i fysioterapi inntok den hvite by ved Skagerrak!

Fysioterapeuter skal gjennomføre et års turnustjeneste etter endt bachelorutdanning før de får autorisasjon. Dette turnusåret er fordelt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I løpet av tjenesten ved kommunen, arrangerer Statsforvalteren kurs i offentlig helsearbeid for kandidatene, der hovedfokuset er på lovverket som ligger til grunn for fysioterapeuters yrkesutøvelse. Sist uke; fra 26.-27. april inntok 15 fysioterapeutkandidater Risør i nydelig vårvær.


Publisert 20.05.2020

Endrete fraværsgrenser for turnusfysioterapeuter

Helsedirektoratet har kommet med en forskriftsendring som gir dispensasjon for økt fravær fra turnustjenesten grunnet covid-19.


Publisert 07.03.2019

Kommunene har fått utvidet ansvar for utdanning av legespesialister

Ny revidert spesialistforskrift ble iverksatt 1. mars 2019. Den reviderte forskriften regulerer også spesialitetene som tas utenfor sykehus: allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin. De første legene startet videreutdanningen 01.03.2019 og kalles LIS3-leger (lege i spesialisering).


Publisert 14.01.2019

Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger

LIS1-legene i kommunehelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder inviteres til fire samlinger i løpet av våren 2019.


Publisert 06.08.2018

Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger høsten 2018

LIS1-legene i kommunehelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder inviteres til fire samlinger i løpet av høsten 2018.


Publisert 30.01.2018

Gruppeveiledning for turnusleger våren 2018

Turnuslegene i kommunehelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder inviteres til fem samlinger i løpet av våren 2018.


Publisert 30.06.2017

Gruppeveiledning for turnusleger høsten 2017

Turnuslegene i kommunehelsetjenesten inviteres til fire samlinger i løpet av høsten og vinteren 2017/18.


Publisert 10.05.2017

Samling for turnusveiledere for fysioterapeuter

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold inviterer alle veiledere for turnuskandidater i fysioterapi til samling 13. og 14. juni i Kragerø.


Publisert 11.01.2017

Gruppeveiledning for turnusleger våren 2017

Turnuslegene i kommunehelsetjenesten inviteres til fem samlinger i løpet av våren 2017.