Mange flyktninger forteller om krigsforbrytelser i Ukrainia

Kripos mener at langt flere enn de som har meldt fra, er blitt utsatt for, eller har vært vitne til krigsforbrytelser. Hvordan kan de som arbeider med flyktninger fra Ukraina i kommunene bidra til at flere mulige brudd på krigens folkerett etterforskes av Kripos?

Publisert 15.06.2022

Statsforvalteren i Agder sender nå ut informasjon fra Kripos til kommunene. Kripos ber om bistand til å få opplysninger som kan være verdifulle i etterforskningen av krigsforbrytelser begått i Ukraina slik at flere saker kan føre til domfellelser. Se Kripos sin hjemmeside om etterforskning av brudd på krigens folkerett.

De som arbeider med  forskjellige oppgaver rundt flyktninger fra Ukraina kan sitte på opplysninger som bør tilflyte Kripos' seksjon for internasjonale forbrytelser. Det kan være opplysninger knyttet til helseundersøkelsen, som bør gjennomføres innen tre måneder etter ankomst, som kan avdekke mulig voldtekt, seksualisert vold eller torturskader, og som skal dokumenteres. Det skal brukes et skjema utarbeidet av Helsedirektoratet ved denne undersøkelsen. Det vises for øvrig til veileder for helsehjelp til flyktninger.

Det er viktig at slike skader utredes for å avdekke om flyktninger kan ha blitt utsatt for skader som kan være knyttet til brudd på krigens folkerett. Slike funn omfattes av helsepersonellets taushetsplikt og det kreves samtykke for å dele denne informasjonen med politiet. Det er utarbeidet et digitalt verktøy for å forenkle registrering av opplysninger til Kripos av flyktningene selv.

Her er informasjonskanalene til Kripos som bes distribuert til aktuelle instanser i kommunen:

  1. Anmodning om bistand til identifisering av mulige vitner til krigsforbrytelser begått i Ukraina – en orientering til førstelinjetjenesten i relevante enheter hos Statsforvalterne og kommunene om Kripos sitt arbeid med identifisering av personer som er fornærmet eller potensielle vitner til Krigsforbrytelser. Opplysninger om kontaktpunkt inn til Kripos nevnt i dette skrivet kan benyttes av førstelinjetjenesten samt personer som har opplysninger om potensiell forbrytelser begått i den væpnede konflikten i Ukraina og hvor melder ikke er registrert som flyktning i utlendingsforvaltningens register og derfor ikke kan benytte seg av Flyer med QR kode (se pkt. 2).
  2. Flyer- Krigsforbrytelser - en brosjyre med QR kode som kan deles ut til aktuelle personer fra Ukraina som ønsker å registrere opplysninger om krigsforbrytelser de enten selv er utsatt for eller har vært vitne til. Brosjyren er på engelsk, ukrainsk og russisk og er utformet for dobbeltsidig utskrift. Det er frivillig å registrere seg.