Tilskuddsordninger

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.05.2022

Tilskudd til kommunalt rusarbeid - ny ordning

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid. Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging. Søknadsfristen er 15. september.


Publisert 18.02.2022

Tilskudd - Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved slutten av livet

Formålet er å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg, og å bygge opp kompetanse om dette i kommunene.


Publisert 08.02.2022

Tilskudd tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester 2022

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester.


Publisert 08.02.2022

Tilskudd tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester 2022

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov.


Publisert 07.02.2022

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2022

Tilskuddet er et sentralt virkemiddel for gjennomføring av Kompetanseløftet 2025.

Formålet med tilskuddsordningen er å:

  • styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester.
  • gi en tydelig prioritering til noen av de viktigste fremtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

MERK: søknadsfrist 1.april 2022

 


Publisert 03.02.2022

Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved fravær knyttet til pandemien videreføres til 01.04.2022

Kommunene kan søke om merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger som håndterer Covid-19.

Statsforvalteren tar imot og behandler søknader fortløpende.


Publisert 28.01.2022

Dagny Herlofson Hansens legat, 2022, for fysisk handicappede bosatt i kommuner i tidligere Aust-Agder fylke

Frist for å søke om midler fra legatet er den 28. februar 2022.


Publisert 21.01.2022

Tilskudd kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning

Kun kommuner som mottok tilskudd over ordningen i 2021 kan søke. 

Søknadsfrist 15. februar.


Publisert 15.12.2021

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret 2022

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret for 2021

Søknadsfrist 1. februar 2021


Publisert 01.09.2021

Ekstrautlysning -Tilskudd kommunalt rusarbeid 2021

Søknadsfrist er 1. oktober 2021