Tilskuddsordninger


Publisert 14.02.2024

Tilskudd til oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer

Statsforvalteren forvalter tilskudd fra Helsedirektoratet til oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer. Det er endringer i regelverket og ordningen har fått nytt navn i 2024. Søknadsfrist er 07. april.


Publisert 14.02.2024

Tilskudd til oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Statsforvalteren forvalter tilskudd fra Helsedirektoratet til oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester for 2024. Søknadsfrist er 07. april. 


Publisert 07.02.2024

Tilskot til lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet

Kommunar i Agder, Vestfold og i Telemark kan no søkje om tilskot til å styrke kvaliteten i tilbodet til personar med behov for lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet. Søknadsfrist er 1. mars 2024.


Publisert 07.02.2024

Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2024

Tilskuddsordningen inngår i Kompetanseløftet 2025 og Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten.

Søknadsfrist 1.mars 2024



Publisert 15.12.2023

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret 2024

Tilskuddsordningen skal bidra til å skape et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.


Publisert 17.11.2023

Tilskudd kompetansehevende tiltak rus- og psykisk helsefeltet 2023

Kommuner, frivillige- bruker og pårørende organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd for å øke kompetanse innenfor rus- og psykisk helsefeltet i Agder.


Publisert 25.10.2023

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2024 - ny innretning

Kommunene i Agder inviteres til å søke om tilskudd til kommunalt rusarbeid. Søknadsfrist: 01.03.2024.

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


Publisert 13.10.2023

Tilskudd til kommunalt rusarbeid - overgangsordning for 2024

Kun kommuner som mottok tilskudd over ordningen i 2023 kan søke.


Publisert 04.10.2023

Fordeling av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav

Nav-kontor i Agder mottar tilskuddsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å utvikle og styrke de sosiale tjenestene.


Publisert 14.02.2023

Tilskudd tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester 2023

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester.