Smittevern

Oppdatert 20.12.2023

Godt smittevern er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet. Godt smittevern er også avgjørende for å håndtere utfordringen med antibiotikaresistens.

Regjeringen har lansert en handlingsplan for et bedre smittevern. Handlingsplanen skal redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner og gi bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er et voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige, igjen kan bli et alvorlig helseproblem og en hyppig dødsårsak.

Smittevern og infeksjonsforebygging bidrar til å hindre antibiotikaresistens. Høy vaksinasjonsdekning, både i befolkningen generelt, og spesielt blant helsepersonell, er et viktig smitteverntiltak.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren deltar i arbeidet med å sette i verk smitteverntiltak og følger opp bruken av antibiotika. Statsforvalteren skal dessuten bidra aktivt for å øke andelen som vaksineres mot sesonginfluensa, spesielt for ansatte i helsetjenesten. Statsforvalteren arrangerer hvert år smittevernkonferanser for kommunale ledere og annet personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Pandemihåndtering

Statsforvalteren hadde en sentral rolle i håndteringen av koronapandemien. Vi har nær kontakt med sentrale helse- og beredskapsstyremakter og kommuner og kunne informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler for håndteringen av pandemien regionalt. Statsforvalteren har en viktig oppgave i å få til god samhandling mellom ulike fagområder og mellom sentrale helsestyresmakter og kommunene.

Vis mer


Publisert 10.01.2022

Påminnelse: Smittevernloven og hvilke krav som stilles til lokale forskrifter

I forbindelse med at omikronvariaten av koronaviruset sprer seg i samfunnet erfarer Statsforvalteren at det i flere kommuner treffes hastevedtak eller vedtak om lokale forskrifter som går videre enn de nasjonale reglene og anbefalingene.


Publisert 23.11.2021

Smittevernloven og lokale forskrifter

I forbindelse med at økt smitte i samfunnet og mulig behov for lokale tiltak vil Statsforvalteren gi en generell og kortfattet veiledning når det gjelder lokale forskrifter. Det gjøres mye godt og grundig arbeid i kommunene, men vi ønsker allikevel å komme med denne påminnelsen da innføring av lokale forskrift er et betydelig inngrep per se.


Publisert 11.11.2021

Koronavaksinen – hjelper den?

Når det er mye smitte roper vi etter tiltak (som kan beskytte meg). Når det er lite smitte vil vi ha oss frabedt alt «maset» og leve som normalt.


Publisert 24.09.2021

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.


Publisert 09.04.2021

Statsforvalteren opphever lokale forskrifter pga. lav smitte etter lovlighetskontroll i Arendal og Froland

Arendal kommunes og Froland kommunes midlertidige forskrift tilfredsstiller ikke det grunnleggende kravene i smittevernloven § 1-5.


Publisert 19.11.2020

Fylkesmannen skal kontrollere lovligheten av kommunenes tiltak etter smittevernloven

Fylkesmannens lovlighetskontroll skal sikre at kommunens tiltak etter smittevernloven oppfyller lovens krav. Nytt rundskriv IS- 7/2020.


Publisert 16.10.2020

Fylkesmannen ber om melding ved Covid-19-smitteutbrudd i sykehjem og omsorgsboliger

Fylkesmannen skal følge opp smittevernet ved sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning.


Publisert 12.06.2020

Bakterie som gir diaré, feber og magesmerter påvist i Agder

Folkehelseinstituttet har oppdaget økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. Så langt er det påvist smitte hos 13 personer som er bosatt i flere fylker, også her i Agder.


Publisert 28.05.2020

Tilsyn ved bekreftet smitte av koronavirus

Fylkesmannens vil vurdere om det skal føres tilsyn med kommunen ved bekreftet smitte av koronavirus blant pasienter.


Publisert 27.05.2020

Regjeringen.no om «Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om arrangementer»

Oppdatert per 26. mai: Enkelte virksomheter må fortsatt holde stengt.

Hvem avgjør, og hvem har ansvar, for om en virksomhet skal holde stengt, eller kan åpnes?