Påminnelse: Smittevernloven og hvilke krav som stilles til lokale forskrifter

I forbindelse med at omikronvariaten av koronaviruset sprer seg i samfunnet erfarer Statsforvalteren at det i flere kommuner treffes hastevedtak eller vedtak om lokale forskrifter som går videre enn de nasjonale reglene og anbefalingene.

Publisert 10.01.2022

Vedlagt (se høyre spalte) ligger brevet som gikk ut til kommunene på Agder fra fylkeslegen den 7. januar 2022, med en oversikt over gjeldende anbefalinger og regler gjeldende frem til 14. januar.

Fylkeslegen minner om at sentrale myndigheter uutrykkelig har uttalt at barn og unge i størst mulig grad skal skjermes fra tiltaksbyrden.

Dette viser seg bla. ved at barn under 18 år, samt ansatte i skoler og barnehager er unntatt fra smittekarantene for at skoler og barnehager i størst mulig grad skal gi barn og unge et godt pedagogisk tilbud. Videre skal de så langt det er mulig få opprettholde sine fritidsaktiviteter.

Smittevernloven § 1-5 regulerer grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak. De skal være medisinskfaglig begrunnet, forholdsmessige og nødvendige, og det skal legges vekt på frivillig medvirkning.

Kommunen kan ikke utelukkende vedta lokale forskrifter av forebyggende hensyn, men må begrunne tiltakene utfra den lokale smittesituasjonen og hensynet til forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenestene på alle nivå. Smittevernloven er en fullmaktslov som skal sikre at nødvendige tiltak iverksettes og samordnes, og den er samtidig en rettssikkerhetslov som skal sikre innbyggerne grunnleggende rettigheter. Begrunnelsen
for å iverksette slike tiltak blir derfor veldig viktig.

Nødvendighetskravet skal ha sammenheng med effekten av tiltak. Det er klart at alle tiltak som skjermer mot kontaktpunkter, kan ha en effekt. Det er imidlertid ikke nok at tiltakene til en viss grad kan forventes å ha noe eller en viss effekt. Når det nå er flere nasjonale tiltak som gjelder, er det bare i unntakstilfeller at det skal være nødvendig med lokale forskrifter for å sikre forsvarlige kommunale tjenester.

Statsforvalteren minner om at alle lokale forskrifter skal sendes Statsforvalteren og publiseres på Lovdata. Videre har kommunen en plikt til å sikre at befolkningen er tilstrekkelig informert.

Se hele brevet i høyre spalte >