Fattigdomsbekjempelse

Oppdatert 20.12.2023

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det er mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Statsforvalteren skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Statsforvalteren skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Statsforvalteren skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Statsforvalteren tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Statsforvalteren og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer


Publisert 05.03.2018

Sørlandskommunene fikk 8.2 millioner til bekjempelse av barnefattigdom i 2017

Samtidig fortsetter antallet barn som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt å øke.


Publisert 20.02.2018

Mottakere fornøyd med tilskuddsordning mot barnefattigdom

Hovedkonklusjon i Fafo-rapport er at det skjer mye godt arbeid i kommunene for å sikre inkludering av barn og unge i fritids -og ferieaktiviteter.


Publisert 30.11.2017

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - utlysning for 2018

Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen - søknadsfrist 8. desember 2017.


Publisert 26.09.2017

Nasjonal undersøkelse om samhandling rundt utsatte barn og unge

Fylkesmannen oppfordrer aktuelle offentlige instanser på Agder til å bli med i den nasjonale kartleggingen som gjelder barn og unge 0 til 24 år.


Publisert 15.08.2017

Fagseminar - arbeid og inkludering, recovery og samhandling

Fylkesmannen arrangerer fagsamling for ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV og kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse 5. og 6. desember på Quality hotel, Sørlandsparken.

Påmelding og endelig program blir publisert på våre hjemmesider i løpet av september.


Publisert 14.08.2017

7,5 millioner i tilskudd mot barnefattigdom på Agder

Midlene fra Barne- og likestillingsdepartementet for 2017 vil nå mange familier med lav inntekt.


Publisert 07.02.2017

Samarbeid mellom barnevern og NAV skal styrkes

Nye felles retningslinjer skal bedre koordinering og samordning av tjenester til familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar etterverntiltak.


Publisert 09.01.2017

tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontorene

Alle kommuner kan søke tilskudd til utviklingsarbeid for sosiale tjenester i Nav. Tilskuddsordningen gjelder også oppfølging i bolig. Søknadsfrist er 1.mars 2017.


Publisert 27.08.2015

Endring i rundskriv til sosialtenestelova