Folkehelse

Oppdatert 10.12.2021

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.11.2022

Ung i Agder 2022

Resultatene av Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført i Agder våren 2022 er nylig presentert i en rapport utarbeidet av KORUS. Rapporten og flere viktige temaer for ungdommers oppvekst og helse stod på programmet under Ung i Agder-konferansen som ble avholdt 9. og 10. november.


Publisert 13.09.2022

8 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling

Nettverket «Sunne kommuner» som er en del av WHOs Healthy cities har, med støtte fra Helsedirektoratet, utviklet åtte prinsipper for helsefremmende stedsutvikling. Her tar de for seg hvordan man kan jobbe aktivt for å styrke koblingen mellom folkehelse og stedsutvikling.


Publisert 29.08.2022

Statsforvalterens årlige barn- og ungeseminar under Arendalsuka

«Styrken i fellesskapet» - var temaet under årets fagseminar. Statsforvalteren ønsket å løfte fram hvordan fellesskap kan være helsefremmende, skape gode oppvekstmiljøer, være med på å utjevne sosiale forskjeller og hindre utenforskap og frafall i skolen.


Publisert 13.06.2022

Ungdatakonferansen "Ung i Agder 2022"

9. til 10. november arrangeres Ungdatakonferansen "Ung i Agder 2022", på Scandic Sørlandet i Kristiansand.

 


Publisert 02.03.2022

Webinar om handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020-2029 «Sammen om aktive liv»

Målet med handlingsplanen er å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn der flere er mer fysisk aktive.


Publisert 25.06.2021

Ungdom engasjerer seg – men vi blir ikke alltid hørt!

I alle kommuner er det ungdomsråd. Ungdomsrådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. I ungdomsrådet er de de unge som har den sterke stemmen – og de voksne skal lytte!


Publisert 02.12.2020

Webinar ble avholdt om sårbare barn og unge

Fylkesmannen i Agder arrangerte 26.11.2020 webinar om sårbare barn og unge under covid-19 pandemien


Publisert 09.09.2020

Lansering av oppvekstprofiler

Oppvekstprofiler for alle landets kommuner og bydeler i de fire største byene er publisert i dag. 

 


Publisert 11.08.2020

Et samfunn for fysisk aktive hverdager

Fysisk aktivitet for alle skal få en mer sentral plass i framtidig areal- og samfunnsplanlegging. Dette er hovudbudskapet i Regjeringens nye «Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029».


Publisert 27.03.2020

Folkehelseprofilen for Agder

FHI har nylig lagt ut alle fylkenes folkehelseprofiler. Tidligere ble også de kommunale folkehelseprofilene lagt ut. Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er temaet for folkehelseprofilen 2020. Indikatorene som presenteres i folkehelseprofilen er generelt valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.