Folkehelse

Oppdatert 05.01.2024

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


Publisert 16.02.2024

Informasjon om gjennomføring av tilsyn etter folkehelseoven

I 2024 gjennomfører Statsforvalterne landsomfattende tilsyn etter folkehelseloven på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Temaet for tilsynet er: Kommunenes langsiktige og systematiske arbeid for å fremme psykisk helse hos barn og unge (0-18 år).

I denne artikkelen gir vi mer informasjon om gjennomføringen i Agder.


Publisert 31.01.2024

Landsomfattande tilsyn etter folkehelseloven i 2024

Temaet for tilsynet er: Det langsiktige og systematiske arbeidet i kommunen for å fremja god psykisk helse hos barn og unge.


Publisert 20.04.2023

Opptak og svar på spørsmål fra webinar om endringer i velferdstjenestene og om veilederen "samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"

Fra webinar om endringer i velferdstjenestene og om veilederen "samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"


Publisert 22.03.2023

Webinar om "de nye samarbeidslovene" 18.april 2023

Barn- og ungegruppa hos Statsforvalteren i Agder skal i 2023 ha særlig fokus på tverrsektorielt samarbeid rundt utsatte barn, unge og familier. Første del er webinar 18. april 2023 som tar for seg: regelverksendringer i 14 lover, veilederen "Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" og mer om retten til barnekoordinator.


Publisert 25.11.2022

Ung i Agder 2022

Resultatene av Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført i Agder våren 2022 er nylig presentert i en rapport utarbeidet av KORUS. Rapporten og flere viktige temaer for ungdommers oppvekst og helse stod på programmet under Ung i Agder-konferansen som ble avholdt 9. og 10. november.


Publisert 13.09.2022

8 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling

Nettverket «Sunne kommuner» som er en del av WHOs Healthy cities har, med støtte fra Helsedirektoratet, utviklet åtte prinsipper for helsefremmende stedsutvikling. Her tar de for seg hvordan man kan jobbe aktivt for å styrke koblingen mellom folkehelse og stedsutvikling.


Publisert 29.08.2022

Statsforvalterens årlige barn- og ungeseminar under Arendalsuka

«Styrken i fellesskapet» - var temaet under årets fagseminar. Statsforvalteren ønsket å løfte fram hvordan fellesskap kan være helsefremmende, skape gode oppvekstmiljøer, være med på å utjevne sosiale forskjeller og hindre utenforskap og frafall i skolen.


Publisert 13.06.2022

Ungdatakonferansen "Ung i Agder 2022"

9. til 10. november arrangeres Ungdatakonferansen "Ung i Agder 2022", på Scandic Sørlandet i Kristiansand.

 


Publisert 02.03.2022

Webinar om handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020-2029 «Sammen om aktive liv»

Målet med handlingsplanen er å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn der flere er mer fysisk aktive.


Publisert 25.06.2021

Ungdom engasjerer seg – men vi blir ikke alltid hørt!

I alle kommuner er det ungdomsråd. Ungdomsrådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. I ungdomsrådet er de de unge som har den sterke stemmen – og de voksne skal lytte!