Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


Publisert 14.01.2019

Ny levevane-kampanje!

Helsedirektoratet har lansert en ny stor kampanjesatsing – Bare Du – hvor folks vaner når det gjelder fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk og alkohol ses i sammenheng.


Publisert 29.10.2018

Lokale turveier prioriteres ikke

Den lokale turveien er det viktigste og billigste «idrettsanlegget», og det som har størst potensial for å aktivisere en inaktiv befolkning. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer.


Publisert 30.04.2018

Folkehelsemelding 2019

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til innspillsmøte i Mandal 8.mai 2018 med særlig vekt på utfordringer og løsninger for Sørlandet.


Publisert 23.04.2018

Innspillseminar til ny nasjonal handlingsplan for økt fysisk aktivitet

Det kom mange gode innspill under Fylkesmannens seminar i Kristiansand den 18. april.


Publisert 29.01.2018

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesmannen utlyser tilskuddsmidler til kommunene på Agder med søknadsfrist 1. mars 2018.


Publisert 19.12.2017

Vellykket samling for Frisklivssentralene på Agder

Ansatte på Frisklivssentralene på Agder og deres samarbeidspartnere samlet seg 11. og 12. desember i Kristiansand til fagdager.


Publisert 22.11.2017

Stort engasjement på fagdag for helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Mange deltakere og stor interresse ved lansering av ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom!


Publisert 06.10.2017

Konferanse om psykisk helse og livsmestring i skolen

Fylkesmannen vil anbefale denne konferansen som arrangeres av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.


Publisert 28.09.2017

Fagdager for frisklivssentralene på Agder

Fylkesmannen og Kristiansand kommune inviterer alle ansatte ved frisklivssentralene og deres samarbeidspartnere til to spennende fagdager 11. og 12. desember 2017.


Publisert 16.08.2017

150 deltakere på Fylkesmannens årlige frokostmøte under Arendalsuka

God samhandling rundt barn og unge som strever er ett aktuelt tema som engasjerer mange.