Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesmannen utlyser tilskuddsmidler til kommunene på Agder - søknadsfrist er 1. mars 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.02.2019

Målgruppen er personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom og som trenger hjelp til å endre levevaner og mestre livet med sykdom og plager.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Agder.

Hvem kan søke: Kommuner i Aust- og Vest-Agder

Mål for tilskuddsordningen:
Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Tilbudene skal støtte opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom og mestre sykdom.

Fullstendig regelverk for tilskuddsordningen:
Fylkesmannen forutsetter at de som søker om tilskudd er kjent med det fullstendige regelverket for tilskuddsordningen, og med kriteriene for måloppnåelse, se menyen på høyre side.

Søknad:

Det er ikke et eget søknadskjema, men søknaden må inneholde en kontaktinformasjon til søker, formål med tilskuddet, en beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til, søknadsbeløp, et budsjett, egenfinansiering og/eller tilskudd fra andre instanser og hvordan tildelingskriteriene i regelverkets punkt 7 (se meny til høyre) skal oppfylles.

For de kommuner som har fått videreført tilskudd fra 2018, vil det kunne bli aktuelt å gjøre en avkorting.

Fylkesmannen vil vurdere søknadene utfra regelverket og se på geografisk spredning i våre to fylker. Vi vil prioritere de som ønsker å bygge opp sine basistilbud og som er under nyetablering. Vi vil i enkelte tilfeller se denne tilskuddsordningen i sammenheng med andre relevante tilskuddsordninger.

Søknaden sendes som e-post til Fylkesmannen i Agder på denne adressen:
fmavpost@fylkesmannen.no

Ved innvilgelse av søknad i 2019 vil Fylkesmannen kreve rapport og regnskap innen 1. mars 2020.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Kontaktpersoner

Lenker