Individuell plan, rehabilitering og habilitering

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorg- og sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du selv ønsker det. 

Det er helse- og omsorgstjenesten i kommunene, helseforetaket og kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) som skal sørge for at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan. Dersom du har behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som skal sørge for at planen blir utarbeidet og koordinere arbeidet.

Hensikten med individuell plan  

  • Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Samfunnet skal sikre at det til enhver tid er én person – en koordinator –  som har hovedansvaret for å følge opp deg som tjenestemottaker.  
  • Planen skal skape klarhet for tjenestemottakeren, avklare ansvarsforhold og danne grunnlag for vedtak om tjenester fra det offentlige. Videre skal det foretas en vurdering og settes i verk tiltak som kan bidra til at bistanden blir koordinert.
  • Planen skal bidra til å styrke samhandlingen mellom deg, eventuelle pårørende og tjenesteytere innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

De ulike aktørene har plikt til å samarbeide

Individuell plan er tjenestemottakerens plan. Det betyr at det er dine mål som skal være utgangspunktet for prosessen. Som bruker har du rett til og oppfordres til å være med på å utrede behovet for tjenester, ønsker og mål i hverdagen og framtiden. Den delen av kommunen eller helseforetaket som brukeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med planen settes i gang. Hvis du har behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater, har også disse en plikt til å samarbeide.

Koordinator uten individuell plan

  • Kommunen skal tilby koordinator også for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester som takker nei til individuell plan. 
  • Spesialisthelsetjenesten skal tilby koordinator til pasienter med behov for komplekse eller langvarig og koordinerte tjenester. Koordinator i spesialisthelsetjenesten erstatter den tidligere ordningen med pasientansvarlig lege. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren skal medvirke til samarbeid og ansvarsavklaring mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Vis mer


Publisert 06.05.2021

Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

KPMG har på vegne av Helsedirektoratet evaluert opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.


Publisert 05.05.2021

Rehabilitering etter Covid-19

Becker, Laake og Hofsø skriver i sin kronikk i Tidsskriftet for den norske legeforening om den viktige jobben samfunnet gjør og har gjort for at så mange som mulig skal overleve covid-19.


Publisert 05.05.2021

Kontaktinformasjon til Koordinerende enheter i Agder

Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.


Publisert 11.12.2019

Nytt e- læringsprogram for individuell plan

Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om Individuell plan og koordinator


Publisert 21.06.2019

Prosjektsamling for kommunene

Den 6. og 7. juni var representanter fra kommunale prosjekter som omhandler rehabilitering og habilitering i kommunene samlet på Strand hotell Fevik.


Publisert 26.01.2017

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Planen skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne.


Publisert 11.02.2016

Presentasjoner fra fylkesamling for koordinerende enheter

Kommunene i Aust- og Vest-Agder har vært samlet til fagdag om Koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering. 


Publisert 03.11.2015

Ny veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet lanserte 1. oktober i år ny elektronisk veileder.