Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Publisert 31.05.2021, Sist endret 01.06.2021

Planlagt kartlegging av naturtyper i 2021

Sommeren og høsten 2021 blir det gjennomført kartlegging av naturtyper på Agder. Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning om å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.


Publisert 10.01.2020

Klippeblåvinge – prioritert art som mister fotfestet i Agder

Sommerfuglen klippeblåvinge er en av de mest truede artene i Norge og er nå bare registrert på to lokaliteter. En av disse er i Tvedestrand.


Publisert 29.08.2019

Ny veileder om hubrotiltak fra Fylkesmannen

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Agder har publisert rapport om erfaringene fra prosjektet «Hubrotiltak på Agder», et samarbeid mellom Agder Energi Nett, Sira-Kvina kraftselskap, Norsk Ornitologisk forening, Agder naturmuseum, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen.


Publisert 03.07.2019

Kartlegging av naturtyper på Agder

Sommeren og høsten 2019 blir det gjennomført kartlegging av naturtyper i kystkommunene fra Risør til Lindesnes. Kartleggingen skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.


Publisert 07.05.2019

Ny handlingsplan for den unike damfrosken

Damfrosk er oppført som kritisk truet på Norsk rødliste for arter. Fylkesmannen og Miljødirektoratet har nå laget en ny handlingsplan for å sikre arten. Overvåking, oppdrett og utsetting, biotopforbedring, informasjon og etablering av bestander på nye lokaliteter er blant tiltakene som foreslås.


Publisert 29.05.2018

Redningsaksjon for damfrosken

Fredag 18. mai ble tre hunner og tre hanner av damfrosk fanget inn og satt inn i Kristiansand Dyrepark. Miljødirektoratet har gitt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i oppdrag å gjennomføre et avlsprogram for å redde vårt mest truede virveldyr.


Publisert 02.01.2018

Foredrag fra fagdag om utvalgte naturtyper

Miljøvernavdelingen arrangerte fagdag om utvalgte naturtyper, og om hule eiker spesielt, i Kristiansand den 10. november. Foredragene fra denne samlingen, samt andre relevante dokument, er nå tilgjengelig.


Publisert 13.11.2017

Høring: Forlenget varighet av forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

Fiskeridirektoratet foreslår å endre forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder, Aust- Agder slik at varigheten forlenges til og med 20. juni 2027.


Publisert 21.06.2017

Samarbeid for å unngå «hubrogrilling» på Agder

Fylkesmannen har utgitt en underveisrapport om prosjektet "Hubrotiltak på Agder", som er en oppfølging av den nasjonale handlingsplanen. Det er gjennomført tiltak på nær 300 master i 20 kV strømnettet.


Publisert 10.01.2017

Informasjon til grunneiere med store eiketre

Fylkesmannen sender nå ut brev til mange grunneiere som har registrert en hul eik på sin eiendom. Flere hundre grunneiere får brev i posten, men det finnes antakelig mange flere store og hule eiker som ikke ennå er registrert.