Kommuneøkonomi

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til Statsforvalteren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Beløpsgrensen er fastsatt ut fra antall innbyggere i kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer


11.05.2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen 2022

11. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022.


29.04.2021

Derfor kan noen kommuner havne på ROBEK-lista

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Men hva skal til for at en kommune havner i registeret? Og hva skjer om man havner der?


30.11.2020

Fordeler 144 millioner i koronamidler

Fylkesmannen i Trøndelag fordelte nylig ytterligere 43 millioner kr i skjønnsmidler til kommunene. Pengene går til ekstrautgifter på grunn av korona.


30.10.2020

TISK-midler til kommunene og ny kartlegging av koronautgifter

I løpet av november skal Fylkesmannen i Trøndelag fordele ytterligere 43 millioner kroner i skjønnsmidler til kommunene. 29 millioner er direkte knyttet til TISK-oppfølging til kommuner med store utbrudd. Samtidig ber Fylkesmannen om nye anslag for koronautgifter.


30.10.2020

Varsler mer penger til kommunene 2021

Regjeringen varsler 29.10 at det vil komme forslag om å bevilge 7,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021. 


08.10.2020

Tildeling av skjønnsmidler til kommunene

Fylkesmannen har i dag fordelt ca. 150 millioner kroner til kommunene i Trøndelag. Noe av midlene er knyttet til inneværende år og noe for budsjettåret 2021.


07.10.2020

Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7.oktober.


10.07.2020

Midler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

Tilskudd på 2,5 milliarder kroner skal gå til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene. Av disse er omlagt 213 millioner utbetalt til kommunene i Trøndelag. 


10.07.2020

Konsolidert årsregnskap - foreløpig standard KRS nr. 14

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap som foreløpig standard.


29.06.2020

Rundskriv om Kommuneproposisjonen, RNB 2021 og koronatiltak fase 3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 25.06.20 sendt et rundskriv til alle kommuner. Rundskrivet orienterer om Stortinget sin behandling av kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020, og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020.