Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Statsforvaltaren sine oppgåver ved aktutt forureining


27.01.2021

Kvotejakt på gaupe i 2021

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 startar 1. februar. Frå jaktstart er det tildelt ein kvote på 28 gauper som er fordelte på fire jaktområde i regionen.


22.01.2021

Tilråding om frivillig vern av skog

Statsforvaltaren har sendt tilråding til Miljødirektoratet om frivillig vern av seks område i vårt fylke. Eit av områda gjeld utviding av eksisterande naturreservat.


21.01.2021

Tilskot for å vareta naturmangfald i kommuneplanlegginga

I 2021 er det i statsbudsjettet sett av 1 million kroner til ordninga.


21.01.2021

Løyve for Statnett SF til mudring og utfylling

Statnett SF har fått løyve til å mudre og fylle ut for å etablere kai ved Borgestad næringsområde i Skien kommune.


15.01.2021

Sandefjord kommune er kåra til «Årets inspirasjon 2020» av Miljøfyrtårn

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gratulerer Sandefjord kommune med prisen "Årets inspirasjon 2020" av Stiftelsen Miljøfyrtårn - for deira offensive rolle med å fremma berekraft for heile kommunen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel