Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland finnes videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Statsforvalteren skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen vi har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

07.06.2024

Nettverksmøte Treindustri - Ombrukskartlegging og ombrukslager

Velkommen til digitalt nettmøte om ombrukskartlegging og ombrukslager med Rana kommune, COWI og Mo Industripark.


06.06.2024

Bruker villsau for å restaurere Skjelstad naturreservat

Nå skal villsau få naturen i Skjelstad naturreservat i Bodø til å skinne som den gjorde tidligere. Det betyr samtidig at hundeeiere må være ekstra varsomme på tur i området.


31.05.2024

Miljødirektoratet åpner for fiske i fire nye vassdrag i Nordland

Miljødirektoratet åpner nå for fiske i enkelte vassdrag som ikke var åpne i 2023, men begrenser fisket i enkelte elver. Statsforvalteren lanserer samtidig et nytt kart som gir deg oversikt over hvilke vassdrag som er åpnet for fiske.


21.05.2024

Ny veileder for bekjemping av fremmede plantearter

Jobber du med å bekjempe fremmede plantearter i områder utenfor hager? Miljødirektoratet lanserer nå en ny veileder til hjelp i dette arbeidet.


15.05.2024

Høring av søknad – Tomma Utvikling AS søker om tillatelse til mudring og utfylling – Vikfjæra og Neset ved Husby på Tomma – Nesna kommune

Tomma Utvikling AS søker Statsforvalteren i Nordland om tillatelse etter forurensingsloven til mudring og utfylling i Vikfjæra og Neset ved Husby på Tomma, Nesna kommune. Formålet med tiltaket er å legge til rette for oppføring av nye boenheter, naust og fritidshus (rorbuer). Eksiterende arealer for næringsvirksomhet i området skal samtidig utvides.


15.05.2024, Endret 22.05.2024

Endret søknadsfrist for rovvilterstatning tamrein

Ny frist for å søke om erstatning for tamrein tapt til fredet rovvilt er 31. mai 2024. 


13.05.2024

Kartlegging av naturtyper i Bodø og Vestvågøy 2024

Sommeren og høsten 2024 blir det gjennomført naturtypekartlegging i deler av Bodø og Vestvågøy kommuner. Kartleggingen er en del av en nasjonal satsing for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur og ta bedre vare på naturmangfoldet.


08.05.2024

2023 var et dårlig lakseår i Nordland

Omkring 60 prosent av vassdragene drivtelt i Nordland, hadde ikke nok laks til å dekke behovet for rogn.  Det er imidlertid store forskjeller. Noen vassdrag har store underskudd på gytelaks, mens andre har brukbart med laks. Dette går fram av gytefisktellingene utført i 2023, formidlet i SNA-rapport 22/2023 fra Skandinavisk naturovervåking.


18.04.2024

Forslag om vern av fem skogområder i Nordland

Statsforvalteren i Nordland sender på høring verneplan for fem skogområder i Bodø, Rana, Vefsn og Bindal kommuner.


04.04.2024

Høring av søknad - Kystverket søker om tillatelse til mudring og dumping - Vitjet og Sortlandssundet - Hadsel og Sortland kommune

Kystverket søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og dumping i Vitjet i Hadsel kommune og Sortlandssundet i Sortland kommune. Formålet med tiltakene er å bedre sikkerheten gjennom farleden.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel