Næringsutvikling

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 15.03.2024

Overgang fra båsfjøs til løsdrift i Telemark

Partnerskap landbruk i Telemark (som består av Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Innovasjon Norge, en kommunerepresentant og faglagene i jordbruket) ønsker å sette spesielt fokus på løsdriftskravet for storfe. Under følger informasjon om en spørreundersøkelse, og nyttige lenker.


Publisert 04.07.2023

"Grønt klasserom»

Skolehagen som læringsarena er på full fart tilbake i den norske skolen. Nytt samarbeid skaper synergier.


Publisert 03.03.2023

Kurs i markedshagedyrking

Prosjektet Robust SmåskalaGrønt er et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønnsaksproduksjon over hele landet. 


Publisert 28.02.2023

Skolehagen – framtidas unike læringsarena

Er du interessert i skolehager og ønsker å se flere i vår region? Velkommen til nettverksmøte i Vestfold og Telemark 9. mars på Århus gård i Skien.


Publisert 07.07.2022

Skolehagen – framtidas unike læringsarena

Over hele verden tas skolehagen i bruk. Her lærer vi om de store sammenhengene i naturen og henter inspirasjon til hvordan vi kan oppnå økt bærekraft i alt vi gjør.


Publisert 15.03.2022

Norges beste eplemost, sider og fruktvin er kåret

Hanen har arrangert konkurransen Norges beste eplemost, sider og fruktvin 2022 på vegne av Norsk eplefest. NeRø Frukt og Sider og Lindheim Ølkompani fra Telemark var blant de som fikk en pris for sine produkter. 


Publisert 28.01.2021

Fjellandbrukssatsing i Vestfold og Telemark

Statsforvaltaren er blitt tildelt midlar for eit nytt år med satsing innan fjellandbruket i Vestfold og Telemark. Dei som kan søkje er organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan som har til føremål å utvikle landbruket og landbruksbasera næringar i fjellområda.


Publisert 27.01.2021

Erfaringar med økt satsing på grøntsektoren i Vestfold og Telemark

Den nasjonale satsinga på grøntsektoren i 2019 blei teke godt i mot i Vestfold og Telemark. Vi har sett stor interesse og søknadspågang for tilskot til å vidareutvikle grøntproduksjonane i fylket.


Publisert 02.07.2020

Urbant landbruk i historiske hagar

Urbant landbruk aukar livskvaliteten i tette byer og bidrar til berekraftig utvikling.