Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


06.09.2022

Nettsiden om bærekraftig matproduksjon er publisert!

Hva er bærekraftig matproduksjon? Her finnes det ingen lett svar, men på nettsiden bærekraftigmatproduksjon.no prøver vi å vise den kompliserte sammenheng mellom bl.a. matproduksjon, klima, og bruk av areal.


08.08.2022

Inspeksjon av bruer på skogsbilveier

Vestfold og Telemark har ca. 6 000 km med skogsbilvei og anslagsvis er det omkring 1 000 bruer på dette skogsbilveinettet, mange av eldre dato. I fylket gjennomføres nå en systematisk kartlegging og inspeksjon av skogsveibruene.


25.07.2022

Mulighetsstudie av urbant landbruk

Fylket vårt har en rekke gode enkelttiltak innen urbant landbruk, men trenger en samlet og felles satsing.


11.07.2022

Bekjempelse av hønsehirse

Ugresset hønsehirse tilpasser seg raskt ulike forhold, og har potensial til å bli et svært stort problem. 


07.07.2022

Skolehagen – framtidas unike læringsarena

Over hele verden tas skolehagen i bruk. Her lærer vi om de store sammenhengene i naturen og henter inspirasjon til hvordan vi kan oppnå økt bærekraft i alt vi gjør.


04.07.2022

Mye granbarkbiller i Vestfold og Telemark

Gjennomsnittlig fangst hittil i 2022 er noe lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Likevel er det fremdeles lokalt høy risiko for utbrudd av granbarkbiller i vårt fylke.


28.06.2022

Jordvernstrategi og jordvernarbeid i fylket

Jordvernet er ytterligere styrket gjennom 2021 og 2022. Det skal svært mye til for at kommunene kan prioritere dyrka og dyrkbar jord til annet enn jordbruksproduksjon og beredskapsareal for fremtidig matproduksjon.


09.06.2022

Årsmelding for skogbruket i Vestfold og Telemark 2021

Skogbruksåret 2021 er beskrevet i tekst og tall i årsmeldingen som Statsforvalteren publiserer her.


29.04.2022

Stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark

Meteorologisk institutt varsler om stor skogbrannfare i alle kommuner i Vestfold og Telemark.


22.04.2022

Kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 30. juni 2022.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel