Landbruk og mat

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


28.09.2023

Nye kommunenummer frå 2024

Deling av fylke og kommunar inneber endringar i fylke- og kommunenummer.


14.09.2023

Husk at RMP-satsene til 'Ingen jordarbeiding om høsten' er økt

Ingen jordarbeiding om høsten er en av de viktigste tiltakene gårdbrukere kan gjennomføre for å redusere avrenning av jordpartikler og næringsstoffer fra jordbruksjord til vassdrag, innsjøer, og Oslofjorden.


12.09.2023

Midlar til utvikling av eit undervisningsopplegg om berekraftig matproduksjon

Landbruks- og matdepartement har løyvd midlar til å utvikla eit undervisningsopplegg til bruk i ungdomsskular og vidaregåande skular. Undervisninga skal handla om korleis maten vår blir produsert, og tek utgangspunkt i nettsida www.bærekraftigmatproduksjon.no


12.09.2023

Midlar til utvikling av eit undervisningsopplegg om berekraftig matproduksjon

Landbruks- og matdepartement har løyvd midlar til å utvikla eit undervisningsopplegg til bruk i ungdomsskular og vidaregåande skular. Undervisninga skal handla om korleis maten vår blir produsert, og tek utgangspunkt i nettsida www.bærekraftigmatproduksjon.no


14.07.2023

Yngelråte på bigård

Mattilsynet informerer om at det er bekreftet lukket yngelråte i en bigård i Kviteseid. 


12.07.2023

Konsekvenser og tilpasninger for RMP-tilskudd etter tiltakene for å opprettholde matproduksjon i tørken

I slutten av juni ble det iverksatt noen tiltak for å opprettholde matproduksjon i tørken.


11.07.2023

Konsesjon til selskap med avgrensa ansvar – endring

Frå 7. juli 2023 er det Statsforvaltaren som har mynde til å gjere vedtak i landbrukssaker der søker er selskap med avgrensa ansvar.


06.07.2023

Nytt fra kompetansenettverket for lokalmat - høsten 2023

Her kan du lese om høstens kurstilbud fra kompetansenettverket:


04.07.2023

"Grønt klasserom»

Skolehagen som læringsarena er på full fart tilbake i den norske skolen. Nytt samarbeid skaper synergier.


27.06.2023

Tiltak for å opprettholde matproduksjon i tørken

Landbruks- og matdepartement har hatt møte med faglagene angående tørken som også har rammet vårt fylke.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Aktuelt

Planer for Vestfold og Telemark

Arealbarometer for Vestfold og Telemark


Om bærekraftig matproduksjon

Nettsiden www.bærekraftigmatproduksjon.no viser på en pedagogisk måte den kompliserte sammenhengen mellom matproduksjon, klima og bruk av areal.

Vi følger familien Hansen som stiller spørsmål før de kan bestemme seg hva de skal ha til middag. Blant annet lurer de på: ’Skal vi velge vegetarburger eller hamburger’, ‘Har dyra hatt det bra’, ‘Er det så viktig at maten er produsert i Norge?’ og ‘Hva koster det egentlig?’.

Nettsiden passer fint for å formidle hvordan maten blir produsert. Bruk gjerne nettsiden i skolen!