Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


03.01.2023

Utlysning regionale Klima- og Miljøprogrammidlene

Midlene til det regionale Klima- og Miljøprogram er utlyst med frist 01.02.2023.


01.12.2022

Landets fremste matregion

Destinasjonsselskapene i VisitOsloRegion har de siste årene jobbet sammen for å gjøre Osloregionen kjent for sine mange matopplevelser. 


23.11.2022

Høring forskrift regional miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark

Statsforvalteren sender på høring forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark:

Høring


23.11.2022

Høring av forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark

Statsforvalteren sender på høring forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark.


15.11.2022

Tilbakeblikk - Kulturminnedag på Mellom-Bolæren

29. august var det nettverkssamling på øya Mellom-Bolæren øst for Nøtterøy, arrangert av Kulturlandskapsskolen v/ Oslofjordens Friluftsråd, Færder Nasjonalpark og Færder utvalgte kulturlandskap. 30 deltagere fikk være med på vandring over øya med faglige stopp underveis.


11.11.2022

Jordvernkonferanse

Jordvern Vestfold og Jordvern Telemark sammen med Statsforvalteren arrangerer et møte om mat og beredskap i et urolig Europa vurdert opp mot et lokalt ansvar


11.11.2022

Jordvernkonferanse 24. november

Jordvern Vestfold og Jordvern Telemark sammen med Statsforvalteren arrangerer et møte om mat og beredskap i et urolig Europa vurdert opp mot et lokalt ansvar


04.11.2022

Newcastlesyke - Mattilsynet innfører portforbud på Østlandet

Den siste tiden er det funnet mange døde ville duer, som er smittet med Newcastlesyke, på Østlandet. Mattilsynet har innført en rekke tiltak, inkludert portforbud for fugler i fangenskap i 34 kommuner på Østlandet.


03.11.2022

Nytt kartverktøy

Hovedplan for skogbruksplanlegging skal være et strategisk styringsverktøy for skogbruksplanlegging i fylket. Statsforvalteren har laget et kartverktøy som gjør planarbeidet mer oversiktlig.


01.11.2022

Mange grovfôrdyrkere opplevde produksjonssvikt i 2022

Da fristen fort å søke om tilskudd ved produksjonssvikt gikk ut, var det registrert 191 søknader i Vestfold og Telemark.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel