Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


30.05.2024

Skogeigarar i Hjartdal og omland må sjekke skogen sin!

Det var enormt mange granborkbiller i fellene i Hjartdal, då kommunen gjorde sesongens første tømming førre veke. No må skogeigarar i Hjartdal og andre kommunar med mykje vindfall gå ut i skogen og sjå etter billeangrep. Hogst for å redde verdiar er aktuelt.


16.05.2024

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Kommunene kan nå søke tilskudd til å utarbeide egne kommunale jordvernstrategier. Søknadsfristen er 20. august 2024.


15.05.2024

Spørjeundersøking til deg/dykk som er mjølke- og storfeprodusentar i Telemark

Me ønskjer å gjennomføra ei spørjeundersøking til alle mjølke- og storfeprodusentar i Telemark.


26.04.2024

Skogbrannsesongen 2024

Forebygging av skogbranner er viktig! Her kommer en påminnelse til allmennheten og næringsutøvere i skogbruket.


21.03.2024

Vi feirer verdens skogdag!

FN har utpekt 21. mars til den internasjonale dagen for skog. Formålet med dagen er å øke bevisstheten om hvor viktig alle typer skog er. Tema for skogdagen i 2024 er «Skog og innovasjon».


14.03.2024

Ønsker kandidatar til Nasjonal kulturlandskapspris 2024

No er det igjen tid for å peike ut gode kandidatar for Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen.


04.03.2024

Endringer i RMP-tiltaket "Miljøavtale" for 2024

Det var 38 gårdbrukere i Vestfold og Telemark som søkte om tilskudd til ny miljøavtale i 2023, og dette utgjorde 12 500 dekar åpen åker. Behovet og potensialet er stort for at flere gårdbrukere benytter seg av dette 'tilbudet' i 2024.


19.02.2024

Fagskolen for frukt og bær

Fagskolen frukt og bær starter opp høsten 2024.


09.02.2024

Økt gjennomføring av miljøtiltak i jordbruket

I 2023 har gårdbrukere spesielt satset ekstra på jordbrukstiltak som fører til mindre avrenning til vann. Mange forskjellige tiltak som ivaretar kulturlandskapet og biologisk mangfold er også gjennomført.


10.01.2024

Søk om tilskudd til klima- og miljøprosjekter i jordbruket

Har du en prosjektidé om klima- eller miljøutfordringer i jordbruket? Da kan du søke midler fra Klima- og miljøprogrammet. Søknadsfristen er 15. februar. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Aktuelt

Planer for Vestfold og Telemark

Arealbarometer for Vestfold og Telemark


Om bærekraftig matproduksjon

Nettsiden www.bærekraftigmatproduksjon.no viser på en pedagogisk måte den kompliserte sammenhengen mellom matproduksjon, klima og bruk av areal.

Vi følger familien Hansen som stiller spørsmål før de kan bestemme seg hva de skal ha til middag. Blant annet lurer de på: ’Skal vi velge vegetarburger eller hamburger’, ‘Har dyra hatt det bra’, ‘Er det så viktig at maten er produsert i Norge?’ og ‘Hva koster det egentlig?’.

Nettsiden passer fint for å formidle hvordan maten blir produsert. Bruk gjerne nettsiden i skolen!