Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 26.04.2024

Skogbrannsesongen 2024

Forebygging av skogbranner er viktig! Her kommer en påminnelse til allmennheten og næringsutøvere i skogbruket.


Publisert 21.03.2024

Vi feirer verdens skogdag!

FN har utpekt 21. mars til den internasjonale dagen for skog. Formålet med dagen er å øke bevisstheten om hvor viktig alle typer skog er. Tema for skogdagen i 2024 er «Skog og innovasjon».


Publisert 08.01.2024

Følg opp borkbiller i kommunar med stormskadar

Den kraftige stormen i november 2021 førte til store mengder vindfelt og svekka gran i fleire kommunar nord og vest i Telemark, og fangstane i borkbilleovervakinga viste aukande billeførekomst i nokre av dei i 2023. Det er difor grunn til å følgje nøye med på borkbillesituasjonen i 2024.


Publisert 27.07.2023

Endret klima krever endret skogbehandling

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er deltaker i det internasjonale forskningsprosjektet Climb-Forest. Prosjektet handler om hva slags skogbehandling vi skal ha i Europa for å være rustet for et endret klima.


Publisert 20.07.2023

Mål for økt ungskogpleie

Ungskogpleie er avgjørende for god tømmerkvalitet og høyt CO2-opptak. Det trengs mer aktivitet i vårt fylke, derfor har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark startet et prosjekt for å sette mål for skogkulturarbeidet.


Publisert 22.06.2023

Hva gjør skogeiere når det er stor skogbrannfare?

Skogbrannfare krever at skogeierne hever beredskapen.


Publisert 16.06.2023

Forskrift mot bruk av ild i flere kommuner

Flere kommuner har nå innført lokale forskrifter som er mer inngripende enn generelt bålforbud. 


Publisert 09.06.2023

Stor skogbrannfare!

Skogbrann- og gressbrannfare-indeksene viser nå rød og mørkerød i store deler av Vestfold og Telemark. Mørkerød er det høyeste nivået på skalaen. Det er ikke meldt om kommende nedbør på langtidsvarselet.


Publisert 09.06.2023

Granbarkbillene svermer

Det er to uker siden kommunene tømte billefellene for første gang denne sesongen. Dagene etterpå har vært tørre og stadig varmere. Følg med i skogen!


Publisert 09.06.2023

Kartapplikasjon for inspeksjon av bruer på skogsvei

I forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjekter for inspeksjon av bruer i Vestfold og Telemark har vi nå oppdatert kartløsningen hos Statsforvalteren med de bruer der det er gjennomført inspeksjon eller lagt ut for inspeksjon i 2023/24