Skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 09.06.2022

Årsmelding for skogbruket i Vestfold og Telemark 2021

Skogbruksåret 2021 er beskrevet i tekst og tall i årsmeldingen som Statsforvalteren publiserer her.


Publisert 29.04.2022

Stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark

Meteorologisk institutt varsler om stor skogbrannfare i alle kommuner i Vestfold og Telemark.


Publisert 06.04.2022

Unngå fare når du er på tur i skogen - rotvelter og vindfall

Nord i Telemark er det mykje vindfelt skog etter stormen 19. november i fjor. Rotvelter kan vere livsfarlege lenge etter at treet har ramla over ende.


Publisert 16.03.2022

Tilskot til opprydding av vindfall

Skogeigarar i utvalde kommunar kan no søkje om tilskot til opprydding av vindfall etter stormen 19. november i fjor. Det er særs viktig at skogeigarar ryddar opp i vindfall, for å førebyggje angrep av granborkbille.


Publisert 10.02.2022

Bygging av skogsveier 2021

Vestfold og Telemark har et omfattende skogsbilveinett på mer enn 6 000 km, i tillegg bygges jevnlig ut nye skogsbilveier til enkelte skogområder som mangler veidekning og veier for utbedring av avkjørsler og leveringsforhold.


Publisert 18.01.2022

Stormskader og barkbillefare

Stormen som rammet Østlandet hardt 19. november, traff også deler av Vestfold og Telemark. Skogen i vårt fylke kom fra det med mindre skadeomfang enn Innlandet og Viken, men lokalt i kommunene Tinn, Hjartdal, Tokke og Vinje er det store skader. De tre kommunene Seljord, Kviteseid og Midt-Telemark har mer spredte skader av lite omfang.


Publisert 06.01.2022

Skogfond til opprydding av vindfall

7 kommunar i Vestfold og Telemark vart råka av stormen 19. november i fjor. Det er viktig at det vert rydda opp i stormskadd skog, både for å hindre angrep av stor granborkbille og for å få opp ny skog.


Publisert 04.01.2022

Stormfelt skog

Landbruksdirektoratets har oppretta ein eiga nettside om stormfelt skog.


Publisert 16.12.2021

Tilskotsordning for gjødsling av skog er evaluert

Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi har evaluert tilskotsordninga for gjødsling av skog.


Publisert 24.11.2021

Store skogskadar etter stormen – ver varsam!

Stormen som herja nord i fylket 19. november har stadvis ført til store skadar på skogen. Skogeigarar må ta kontakt med profesjonelle for å få rydda opp. Slikt arbeid er farleg! Skogeigarar som har forsikring må melde inn skaden til forsikringsselskapet så snart som råd.