Vi feirer verdens skogdag!

Granbar
Foto: Melsom videregående skole.

FN har utpekt 21. mars til den internasjonale dagen for skog. Formålet med dagen er å øke bevisstheten om hvor viktig alle typer skog er. Tema for skogdagen i 2024 er «Skog og innovasjon».

Publisert 21.03.2024

Innovasjon er viktig for skogens mange funksjoner

Skogen skal fylle en rekke funksjoner, og det er et mangfold av interesser knyttet til bruk av skogarealene. Tømmerproduksjon, rekreasjon, biologisk mangfold og karbonbinding er noen av dem. Skogbruket og skogforvaltningen skal ivareta alle interessene. Skogen binder CO2 og er helt sentral i klimasammenheng. Samtidig fører klimaendringer til at skogbehandlingen må tilpasses. I en slik situasjon er innovasjon særlig viktig.

Innovasjon gjennom digitalisering

Skogsektoren i Norge er opptatt av digitalisering for bærekraftig forvaltning av norske skogressurser. Det er mange gode prosjekter som skjer i forskningsmiljøene. Det forskes blant annet på hvordan digital informasjon kan brukes til å gi økt kunnskap om skogressursene, driftsforhold og miljømessige forhold og hvordan digital informasjonsflyt kan gi en mer effektiv skogsektor.

Fjernmålte data for kunnskap om arealene nær oss

Hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har vi brukt ny teknologi for å skaffe kunnskap om behov for skogskjøtsel. Sammen med NMBU hadde vi i 2022 et prosjekt hvor satellittbilder ble brukt til å identifisere hogstflater. Arealene med hogstflater ble brukt som grunnlagsdata for å finne idealmål for årlig ungskogpleieareal i hver kommune og i våre to fylker. Med ny teknologi har vi på den måten konkretisert og systematisert målene for økt ungskogpleieaktivitet. Ungskogpleie er avgjørende for god tømmerkvalitet og høyt CO2-opptak, og vi er opptatt av at skogeier skal sørge for å få opp ny skog på arealer hvor skogeier har valgt å hogge.

Innovasjon gir mer effektiv forvaltning

Frivillig skogvern er en av Statsforvalterens oppgaver. I Vestfold og Telemark har vi utviklet et kartverktøy som effektiviserer arbeidet med skogfaglige vurderinger i skogvernsaker. Avveiingen skal sikre at skogvernet bidrar effektivt til å oppfylle de nasjonale målene for naturmangfold, samtidig som vernet gjennomføres på en slik måte at det får minst mulig konsekvenser for skog- og trenæringen.

Kartverktøyet henter skogfaglige opplysninger fra skogbruksplaner, skogressurskartet SR16 og andre kilder og sørger for automatisk utfylling av skjema for skogfaglige parametere i enkeltområder som tilbys for frivillig vern. På denne måten bruker vi like datakilder i alle saker som blir vurdert og arbeidet er effektivisert.

Innovasjon er mer enn teknologi

I forvaltningen er vi også opptatt av hvordan innovasjon og forskning kan bidra til å gi kunnskap til bruk i praktisk skogskjøtsel. Vi forventer at vi må behandle skogen på en annen måte fremover, for å etablere skog som er motstandsdyktig mot klimaendringer. Det forskes mye på klimatilpasset skogbruk, både i Norge, Europa og resten av verden. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er allerede støttespiller i flere forskningsprosjekter, blant annet i regi av NIBIO, og vi tar opp relevante problemstillinger med skogbruksaktørene og forskningen for å initiere forskning om aktuelle problemstillinger i våre fylker.

Innovasjon handler også om nye politiske målsetninger, fornying av regelverk, deling av informasjon og hvordan vi jobber på tvers av ulike sektorer og fagmiljøer. Det er ingen tvil om at både skogen og innovasjonen er viktig for fremtiden.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.