Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


08.03.2023

Komplett rapport for alle bygningane i Svartdal er lansera

I grannebygdene Hjartdal og Svardal UKL i Øvre Telemark finnast eit stort mangfald tradisjonsrike bygg. No ligg føre den fyrste av fleire kartleggingsrapportar som dokumentarar den unike kulturarven. Bygda Svartdal er fyrst ute.


08.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023

Vi ber om forslag til kandidater fra Vestfold og Telemark til nasjonal jordvernpris 2023. Fristen for å melde inn et begrunnet forslag til Statsforvalteren er søndag 26. mars 2023.


02.03.2023

Kurstilbud våren 2023 fra kompetansenettverket for lokalmat

Er du lokalmatprodusent og har utfordringer i produksjonen eller trenger du påfyll av kunnskap og inspirasjon?


28.02.2023

Skolehagen – framtidas unike læringsarena

Er du interessert i skolehager og ønsker å se flere i vår region? Velkommen til nettverksmøte i Vestfold og Telemark 9. mars på Århus gård i Skien.


15.02.2023

Økt gjennomføring av vannmiljøtiltak i jordbruket

I 2022 har gårdbrukere satset ekstra på jordbrukstiltak som fører til mindre avrenning til vann.


13.02.2023

Endelige satser RMP-tilskudd 2022

I samarbeid med faglaga i fylket har vi fastsatt endelige RMP-satser for søknadsomgangen 2022.


02.02.2023

Misfarging på granbar – nå vet vi hvorfor

I løpet av senhøsten 2022 var det mange som observerte at granskogen flere steder hadde misfarget bar. NIBIO har nå analysert grankvister vi sendte inn, og vi har fått svar på hva skadene skyldes.


03.01.2023

Utlysning regionale Klima- og Miljøprogrammidlene

Midlene til det regionale Klima- og Miljøprogram er utlyst med frist 01.02.2023.


01.12.2022

Landets fremste matregion

Destinasjonsselskapene i VisitOsloRegion har de siste årene jobbet sammen for å gjøre Osloregionen kjent for sine mange matopplevelser. 


23.11.2022

Høring forskrift regional miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark

Statsforvalteren sender på høring forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark:

Høring


Flere nyheter Få nyhetsvarsel