Landbruk og mat

Oppdatert 15.06.2021

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


15.07.2021

Barkbille- og tørkeskader overvaka av Sentinel – 2 (satellitt)

NIBIO har i samarbeid med ei brukargruppe samansett av AT-skog, Fritzøe skogar og Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, utvikla ei nær-sanntid overvaking av bille- og tørkeskadar på gran.


09.07.2021

Sommarsnakk med Matgledekorpsene

I sommar vil matgledeskorpset.no presentera alle matgledekorpsmedlemmene i landet, og no er det Vestfold og Telemark si tur, representert ved Liv-Grethe Ekre.


08.07.2021

Areal ute av drift- satsinga er i gong i kommunane

Kommunane i Vestfold og Telemark er no i gong med ei felles oppfølging av jordbruksareal som kan vere ute av drift i fylket.


02.07.2021

Sesongkalender for frukt, bær, grønsaker og potet

Denne kalenderen skal hjelpa deg å finna norske sesongprodukt av frukt, bær, grønsaker og potet.


29.06.2021

Nei til konsesjon

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark avslår søknad frå Bjertnæs & Hoel AS om kjøp av Vermeli gnr 22 bnr 4 m.fl. som tilleggsareal.


28.06.2021

39,3 millionar kroner til miljøtiltak i jordbruket

Dei førebelse satsane for regionale miljøtilskot for jordbruket er no fastsett. For enkelte tiltak er det gjort nokre justeringar av vilkåra. I tillegg blir det innført tilskot til klimarådgiving.


22.06.2021

Følg med, skogeigarar!

Mengda granborkbiller i skogane i Vestfold og Telemark er no høgare enn på mange år. Statsforvaltaren og kommunane er bekymra for at vi kan få eit utbrot kor billene drep frisk granskog. Nå ber dei skogeigarane gå ut og skaffe seg oversikt over situasjonen i egen skog.


15.06.2021

Draumen om fagskule for frukt og bær kan no bli verkeleg

Det er ei politisk satsing på grøntsektoren, og kompetanse i landbruket har komme endå meir på agendaen under koronapandemien.


14.06.2021

Miljøutfordringar i vatn og vassdrag

I Vestfold og delar av Telemark er jordbruket den største påverknadsfaktoren i vatn og vassdrag, og ambisiøse tiltakspakker må til for å møta utfordringane.


09.06.2021

Snøbrekk og fare for borkbiller – skadeførebygging er viktig

Det er lokalt store skadar i skogen på grunn av tungt snøfall i vinter. Opprydding i skogen er viktig for å unngå oppblomstring av borkbiller og å redde tømmerverdiar, og det hastar i juni!


Flere nyheter Få nyhetsvarsel