Landbruk og mat

Oppdatert 15.06.2021

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


06.01.2022

Skogfond til opprydding av vindfall

7 kommunar i Vestfold og Telemark vart råka av stormen 19. november i fjor. Det er viktig at det vert rydda opp i stormskadd skog, både for å hindre angrep av stor granborkbille og for å få opp ny skog.


04.01.2022

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket: utlysning av fylkesvise midler

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø. Tilskuddet gis til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak.


04.01.2022

Stormfelt skog

Landbruksdirektoratets har oppretta ein eiga nettside om stormfelt skog.


21.12.2021

Landbruksplast – nødvendig, men i blant problematisk

Forum landbruksplast er etablert som ein ny nasjonal møteplass for aktørar som ønskjer å finne løysingar på problemet med landbruksplast i naturen.


17.12.2021

Fleire utvalde kulturlandskap i fylket

Vi gratulerer Kaupang i Larvik kommune som nå har blitt plukka ut blant dei særmerka kulturlandskapa i landet.


14.12.2021

Strengere nasjonale tiltak

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet. Les mer på regjeringen.no


01.12.2021

Følg nasjonale anbefalinger!

Alle oppfordres til å følge de nasjonale anbefalingene. Det er budskapet etter møtet mellom kommunene, de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren i dag om koronasituasjonen.


01.12.2021

Regjeringa innfører nye nasjonale tiltak

Regjeringa innfører fleire nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien. Det aller viktigaste er at folk over 65 år får ein oppfriskningsdose så fort som mogleg. Les meir på Regjeringa.no. 


01.12.2021

Følg nasjonale anbefalinger!

Alle oppfordres til å følge de nasjonale anbefalingene. Det er budskapet etter møtet mellom kommunene, de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren i dag om koronasituasjonen.


25.11.2021

Generelle råd

Etter møtet mellom kommunene og Statsforvalteren 24. november ønsker Statsforvalteren å minne om de generelle koronarådene.  

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel