Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Statistikk for ulike temaer innen jordbruket finner du i spalten til høyre. 


Publisert 30.03.2023

Nasjonal kulturlandskapspris 2023

Foreslå kandidatar frå Vestfold og Telemark!


Publisert 11.07.2022

Bekjempelse av hønsehirse

Ugresset hønsehirse tilpasser seg raskt ulike forhold, og har potensial til å bli et svært stort problem. 


Publisert 25.03.2021

Grøntnæringa er avhengig av kompetent arbeidskraft

Utanlandske sesongarbeidarar har delteke i frukt- og grøntnæringa i Noreg i meir enn 35 år. Sesongarbeidarane kjem tilbake til same arbeidsgivar år etter år, og næringa har vorte avhengig av deira kompetanse.


Publisert 11.03.2021

Grønsaksesongen har starta

Langs kysten av Vestfold er det lange tradisjonar for tidleg produksjon av grønsaker. Allereie førre veke vart dei første gulrotfrøa sådde i Larvik.


Publisert 25.01.2021

Oppdatert kommunestatistikk for jordbruksproduksjon og kornavlingar

Er du interessert i sjå utviklinga i jordbruksproduksjon og kornavlingar i kommunen din eller fylket ditt dei siste 20 åra? 


Publisert 15.01.2021

Areal som kan vere ute av drift

Mykje areal kan synast å vere ute av drift i statistikk frå NIBIO. No vil Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark sette lys på årsaker til dette og arbeide for at meir av jordbruksareala takast i aktiv bruk.