Husdyr

Oppdatert 13.05.2024

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det i underkant av 900 000 storfe (melkekyr, ammekyr, ungdyr og kalver), over 800 000 vinterforede sauer, over 1,4 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 73 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter svine- og fjørfeproduksjon. Regelverket skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Du finner mer informasjon om husdyrkonsesjon på nettstedet til Landbruksdirektoratet.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon dersom du avvikler før denne fristen. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.12.2023

Tiltak for å bedre veterinærtjenestene i distriktene

Basert på ny rapport om tilgangen på veterinærtjenester i Norge, har regjeringen foreslått å sette av mer midler til kommunene, og å opprette mentorordning for studenter med mer.


Publisert 14.07.2023

Yngelråte på bigård

Mattilsynet informerer om at det er bekreftet lukket yngelråte i en bigård i Kviteseid. 


Publisert 07.10.2021

Tilskot til tiltak mot Skrantesjuke (CWD)

Husdyrhaldarar som har dyr på Hardangervidda kan søkja tilskot til kostnadar for nye saltinnreiingar. Målet er å hindra spreiing av Skrantesjuke på hjortevilt.