Jordvern

Oppdatert 08.04.2024

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


Publisert 31.05.2023

Færder kommune nominert til nasjonal jordvernpris

Nasjonal jordvernpris deles ut annethvert år, og i 2023 nomineres Færder kommune fra Vestfold og Telemark fylke.


Publisert 20.04.2023

Søk tilskot til kommunal jordvernstrategi

Alle kommunar kan no søkje tilskot til å utarbeide eigne jordvernstrategiar – søknadsfrist 31.mai.


Publisert 08.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023

Vi ber om forslag til kandidater fra Vestfold og Telemark til nasjonal jordvernpris 2023. Fristen for å melde inn et begrunnet forslag til Statsforvalteren er søndag 26. mars 2023.


Publisert 18.08.2022

Revidert veileder til matjordplan

Veilederen skal være et hjelpemiddel til kommuner og planleggere for å følge opp kravet til utarbeiding av matjordplan ved formålsendring av dyrka og dyrkbar jord.


Publisert 28.06.2022

Jordvernstrategi og jordvernarbeid i fylket

Jordvernet er ytterligere styrket gjennom 2021 og 2022. Det skal svært mye til for at kommunene kan prioritere dyrka og dyrkbar jord til annet enn jordbruksproduksjon og beredskapsareal for fremtidig matproduksjon.


Publisert 22.04.2022

Kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 30. juni 2022.


Publisert 22.03.2022

Mindre nedbygging av jordbruksareal

Dei førebelse tala syner at kommunane i Vestfold og Telemark bygde ned 145 daa dyrka jord og 63 daa dyrkbar jord i 2021. Dette er dei lågaste tala samanlikna med dei siste sju åra.


Publisert 18.03.2021, Sist endret 25.06.2021

Oppdaterte tal for nedbygging av jordbruksareal i fylket i 2020

Den ferske statistikken er presentert gjennom KOSTRA, dei førebelse tala frå mars vart stadfesta 15. juni som endelege tal for året 2020. Trenden er stabil, men tala uroar likevel innanfor fleire av kommunane.


Publisert 05.03.2021

Jordvernpris 2021

Vi ber om forslag til kandidatar frå Vestfold og Telemark til nasjonal jordvernpris for 2021. Frist er 25. mars.


Publisert 05.08.2020

Skien og Tønsberg bygde ned mest jordbruksareal i fylket i 2019

Av kommunane i fylket vårt er Skien og Tønsberg blant dei 20 kommunane i Noreg med høgaste tal på nedbygging av dyrka jord.