Jordvern

Oppdatert 08.04.2024

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir


Publisert 16.05.2024

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Kommunene kan nå søke tilskudd til å utarbeide egne kommunale jordvernstrategier. Søknadsfristen er 20. august 2024.


Publisert 31.05.2023

Færder kommune nominert til nasjonal jordvernpris

Nasjonal jordvernpris deles ut annethvert år, og i 2023 nomineres Færder kommune fra Vestfold og Telemark fylke.


Publisert 20.04.2023

Søk tilskot til kommunal jordvernstrategi

Alle kommunar kan no søkje tilskot til å utarbeide eigne jordvernstrategiar – søknadsfrist 31.mai.


Publisert 08.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023

Vi ber om forslag til kandidater fra Vestfold og Telemark til nasjonal jordvernpris 2023. Fristen for å melde inn et begrunnet forslag til Statsforvalteren er søndag 26. mars 2023.


Publisert 18.08.2022

Revidert veileder til matjordplan

Veilederen skal være et hjelpemiddel til kommuner og planleggere for å følge opp kravet til utarbeiding av matjordplan ved formålsendring av dyrka og dyrkbar jord.


Publisert 28.06.2022

Jordvernstrategi og jordvernarbeid i fylket

Jordvernet er ytterligere styrket gjennom 2021 og 2022. Det skal svært mye til for at kommunene kan prioritere dyrka og dyrkbar jord til annet enn jordbruksproduksjon og beredskapsareal for fremtidig matproduksjon.


Publisert 22.04.2022

Kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 30. juni 2022.


Publisert 22.03.2022

Mindre nedbygging av jordbruksareal

Dei førebelse tala syner at kommunane i Vestfold og Telemark bygde ned 145 daa dyrka jord og 63 daa dyrkbar jord i 2021. Dette er dei lågaste tala samanlikna med dei siste sju åra.


Publisert 18.03.2021, Sist endra 25.06.2021

Oppdaterte tal for nedbygging av jordbruksareal i fylket i 2020

Den ferske statistikken er presentert gjennom KOSTRA, dei førebelse tala frå mars vart stadfesta 15. juni som endelege tal for året 2020. Trenden er stabil, men tala uroar likevel innanfor fleire av kommunane.


Publisert 05.03.2021

Jordvernpris 2021

Vi ber om forslag til kandidatar frå Vestfold og Telemark til nasjonal jordvernpris for 2021. Frist er 25. mars.