Urbant landbruk

Urbant landbruk er ett av satsingsområdene i regionalt næringsprogram

Publisert 01.07.2020, Sist endra 04.07.2023

Urbant landbruk omfatter tradisjonelt landbruk i urbane strøk og urbane dyrkingsaktiviteter. Urbant landbruk er todelt, og består av tradisjonell gårdsdrift i urbane områder som leverer varer og tjenester direkte til byens eller tettstedets befolkning. Den andre delen er dyrkingsaktiviteter uten direkte næringsøkonomisk betydning, som ofte har et sosialt formål i tillegg til lokal matproduksjon.

Urbant landbruk kan bidra til kunnskapsutveksling mellom landbruket og befolkningen, utvikling av gode møteplasser mellom bonde og forbruker i byen, utvikling og styrking av nettverk mellom bønder og forbrukere, og kan gi landbruket flere muligheter som tjenesteleverandør til urbane strøk.

Vestfold og Telemark har flere muligheter til å utvikle urbant landbruk. Vi har flere andelsgårder, mange Reko-ringer og områder som egner seg for dyrking i byen. Disse utgjør et stort potensial for gårdbrukerne, spesielt innen grønnsaks-, frukt-, og bærproduksjon. Urbant landbruk er også viktig for en miljøvennlig byutvikling, byens kulturlandskap og grønne lunger, og for tiltak innen utdanning-, helse- og sosialsektoren. For å lykkes med urbant landbruk er det behov for å jobbe på tvers av fagfelt. Det arbeides med en nasjonal strategi for urbant landbruk, der Landbruks- og matdepartementet har det overordnede ansvaret. Strategien skal være ferdig i løpet av 2020.

Det bynære landbruket omfatter alle gårder i randsonene av tettbygde strøk og har en unik nærhet til et stort marked i Vestfold og Telemark, - spesielt innen grønnsaks-, frukt-, og bærproduksjon og innen tjenesteytelse, som f.eks. Inn på tunet og landbruksbasert reiseliv. Gårdbrukerne skjøtter et viktig kulturlandskap med beitedyr, åkerdrift og skog, som ofte er turområder for befolkningen. Presset på dyrket mark er stort, og aktive gårder med mat- og tjenesteproduksjon bidrar til å verne om matjorda i en region med landets beste matjordressurser.

Vårt mål med urbant landbruk er derfor å øke kunnskapen om norsk matproduksjon i befolkningen, og at urbant landbruk skal være en brobygger mellom landbruket og befolkningen. Tradisjonell gårdsdrift i og rundt byer og tettsteder, utvikling av andelslandbruk og ulike urbane dyrkingsaktiviteter er derfor viktig. Økt forståelse for verdien av matjord kan føre til en reduksjon i omdisponering av dyrka mark til andre formål og styrker jordvernet.

Les mer i regionalt næringsprogram for Vestfold og Telemark

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 14.06.2023, Sist endra 04.07.2023

En mulighetsstudie om urbant landbruk

Urbant landbruk er et virkemiddel i miljø- og klimavennlig by- og stedsutvikling. Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har nylig gjennomført en mulighetsstudie om urbant landbruk i by- og stedsutvikling. 


Publisert 25.07.2022

Mulighetsstudie av urbant landbruk

Fylket vårt har en rekke gode enkelttiltak innen urbant landbruk, men trenger en samlet og felles satsing.


Publisert 16.10.2020

Rettleier urbant landbruk

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har fått laga ein rettleier i urbant landbruk.