Rovvilt

Oppdatert 03.01.2023

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


Publisert 27.01.2023

Kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2023

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2023. Kvoten er på 10 dyr. Familiegrupper unntas jakt i alle områder frem til 1. mars hvor det da åpnes for jakt på familiegrupper i beiteprioritert område. jf. rovviltnemndas vedtak.


Publisert 18.01.2023

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2022

Av Innlandets i underkant av 1700 saueprodusenter, har 342 søkt om rovvilterstatning i 2022. Antallet søknader og sau søkt erstattet er omtrent på nivå som i 2021.


Publisert 11.01.2023

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2023

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 10. februar 2023.

 


Publisert 28.12.2022

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen 2023

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2023. 


Publisert 29.11.2022

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 2022-2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember. Vedtatt kvote er på 14 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus), og 5 dyr i region 3 (gamle Oppland). Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen.


Publisert 12.10.2022

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2022

Det nærmer seg 1. november som er frist for å søke om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt.  Vi inviterer derfor til et webinar den 20. oktober hvor vi gjennomgår hele søknadsskjema og gir tips og råd om hva som bør være med i søknaden.


Publisert 10.10.2022

Ny kvote for lisensfelling av jerv i region 3

Klima- og miljødepartementet har besluttet å gi vedtaket om ny kvote for lisensfelling jerv i region 3 utsatt iverksetting. 


Publisert 19.08.2022

Lisensfelling av jerv i Innlandet 2022-2023

Det åpnes for lisensfelling av inntil 35 jerv i region 5 Hedmark. I region 3 Oppland åpnes det for felling av inntil 7 jerver.


Publisert 18.08.2022

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta

Innsamling av bjørneekskrementer er et viktig grunnlag for å fastsette antallet bjørn i Norge. Fra 2006 og framover har jegere og andre bidratt med å samle inn ekskrementer fra bjørn til bruk for "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".


Publisert 17.08.2022

Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2022

I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av inntil 4 bjørner i 2022. I region 5 Hedmark åpnes det for lisensfelling av inntil 3 bjørner i år.


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 20.august - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai