Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


Publisert 26.02.2024

Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Den genetisk verdifulle ulven som ble påvist i Engerdal er fortsatt i bevegelse. Statsforvalteren gjør derfor en ny midlertidig avgrensing for lisensfellingsområdet for ulv utenfor ulvesona.


Publisert 30.01.2024

Kvotejakt på gaupe i region 5/Hedmark i 2024

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 5/Hedmark i 2024. Kvoten er på 5 dyr, hvorav 2 voksne hunndyr. Familiegrupper unntas jakt i alle områder.


Publisert 30.01.2024

Kvotejakt på gaupe i region 3 Oppland 2024

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2024. Kvoten er på 11 dyr.

 


Publisert 30.01.2024

Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Den genetisk verdifulle ulven som ble påvist i Engerdal er fortsatt på vandring. Statsforvalteren gjør derfor en ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområdet for ulv, med virkning fra 31. januar.


Publisert 08.01.2024

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2024

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 15. februar 2024.


Publisert 31.12.2023, Sist endra 31.12.2023

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2024

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2024. Departementet har opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling i det helnorske reviret Rafjellet, samt på norsk side i de to grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden .


Publisert 18.12.2023

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2023

Av Innlandets nær 1700 saueprodusenter, har 323 søkt om rovvilterstatning i 2023. Antallet søknader og sau søkt erstattet er noe lavere enn de foregående årene.


Publisert 07.12.2023

Midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Det er mistanke om at en genetisk verdifull ulv er kommet inn i Engerdal kommune fra Sverige. Statsforvalteren avgrenser derfor lisensfellingsområdet inntil vi har svar på DNA-prøver som er levert til analyse.


Publisert 23.11.2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona 2023-2024

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember. Gjenværende kvote er på 13 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus), og 5 dyr i region 3 (gamle Oppland). Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen.


Publisert 24.10.2023

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2023

Søknadsfristen er 1. november 2023 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Statsforvalteren i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 20.august - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai