Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


Publisert 24.01.2022

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) i 2022

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2022. Kvoten er på 10 dyr.


Publisert 19.01.2022

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2021

Av Innlandets rundt 1700 saueprodusenter, har 347 søkt om rovvilterstatning i 2021. Det er en øking i antall søknader og antall sau som søkes erstattet sammenlignet med fjoråret.


Publisert 10.01.2022

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2022

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 10. februar 2022.


Publisert 30.12.2021

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2022

Oslo tingrett fattet den 29. desember beslutning om midlertidig forføyning, som innebærer at lisensfelling innenfor ulvesonen forbys inntil videre. Dermed blir det inntil videre ikke åpnet for lisensfelling av 4 flokker innenfor ulvesona som Klima- og miljødepartementet vedtok den 21. desember. 


Publisert 26.11.2021

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 2021 - 2022

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember. Vedtatt kvote er på 12 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus), og 7 dyr i region 3 (gamle Oppland). Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen.


Publisert 07.11.2021

Tap av sau til rovvilt i Innlandet

I denne artikkelen presenterer vi tall for dokumenterte tap av sau til rovvilt for årene 2019 til 2021.


Publisert 12.10.2021

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2021.

Søknadsfristen er 1. november 2021 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Statsforvalteren i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.


Publisert 09.09.2021

Lisensfelling av jerv i region 5 Hedmark i 2021-2022

Det åpnes for lisensfelling av inntil 35 jerv i region 5 (Hedmark) i 2021 - 2022. Klima og miljødepartementet har i klageavgjørelse tatt klagene delvis til følge. Omgjøringen gjelder fellingsområdet, mens nemndas vedtak om kvote er beholdt.


Publisert 07.09.2021

Lisensfelling jerv 2021/22 i region 3 (Oppland)

Det åpnes for lisensfelling av jerv i region 3 (Oppland) i 2021/22. Her følger informasjon om kvote, fellingsområder, jakttid og andre bestemmelser for lisensfellingen.


Publisert 19.08.2021

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2021

Innsamling av bjørneekskrementer er et viktig grunnlag for å fastsette antallet bjørn i Norge. Fra 2006 og framover har jegere og andre bidratt med å samle inn ekskrementer fra bjørn til bruk for "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840
Bemanningstid: kl. 08:00-21:00 fra 1. mai - 15. september, fra 16. september - 1. mai kl 08:00-18:00 på hverdager, og fra 10:00-18:00 på lørdag, søndag og helligdager

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 20.august - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai