Lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen 2023

Ulv

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2023. 

Publisert 28.12.2022

Det er vedtatt lisensfellling i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kochohonka, som ligger i Innlandet og i Värmland i Sverige. Den samlede kvoten er på 21 dyr.

Det åpnes ikke for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret, men det vurderes statlig uttak i dette reviret, som ligger i Innlandet og Viken.

Det er Statsforvalteren i Innlandet som administrerer lisensfellingen på norsk side i grenserevirene. Statsforvalteren fastsetter også geografisk avgrensing av fellingsområder for de enkelte revirene, og vi har dialog med både lokale jegere og Statens naturoppsyn om dette. Statsforvalteren vil oppdatere denne nyhetsartikkelen med informasjon om geografisk avgrensing av fellingsområder når disse er fastsatt. Statsforvalteren er også gitt myndighet til å endre kvoten dersom det skulle oppstå behov for det.

 

OPPDATERT PR. 28. DESEMBER:

Oslo tingrett fattet den 27. desember kjennelse om midlertidig forføyning. Dette innebærer at KLDs vedtak om felling av 3 revirer innenfor ulvesona ikke kan iverksettes inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger. Statsforvalteren vil oppdatere denne nyhetssaken så snart vi vet mer om videre forløp i saken. 

 

 

Felling kan ikke starte før krav innmeldt fra foreningen Våre Rovdyr, WWF og NOAH  om midlertidig forføyning blir rettslig avklart.  

Hele departementets vedtak kan lastes ned til høyre på denne siden. Der kan du også finne Oslo tingretts kjennelse om midlertidig forføyning.

Det er også vedtatt lisensfelling på svensk side i de samme tre grenserevirene. På svensk side er det Länstyrelsen i Värmland som administrer lisensfellingen. Mer informasjon finner du på deres nettsider.

 

Særlige vilkår:

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Statsforvalteren i Innlandet (tlf. 954 52 101) før jaktstart.

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste.

Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. 

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Enhver felling av ulv skal uten opphold meldes til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840), jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Den som påskyter ulv uten at den felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde til Statens Naturoppsyn, Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet. Statsforvalteren avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).