Rovvilt

Oppdatert 03.01.2023

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


Publisert 18.03.2019

Endret lisensfellingsperiode for ulv utenfor ulvesonen

Regjeringen har bestemt å endre lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. Endringen vil tre i kraft straks.


Publisert 19.02.2019

Kvotejakt på gaupe region 3/Oppland

Rovviltnemnda i region 3/Oppland har omfordelt kvota på gaupe f.o.m. 20.02.2019. Flere endringer kan forekomme undervegs i jakta.


Publisert 30.01.2019

Ny kvote for lisensfelling av ulv

Tirsdag 29. januar fattet rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) nytt vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Det er fastsatt en kvote på fire dyr.


Publisert 25.01.2019

Kvote for jakt på gaupe i region 3/Oppland

Jaktstart for kvotejakt på gaupe i i region 3/Oppland er 1. februar 2019.


Publisert 25.01.2019

Full sal på åpent seminar om rovvilt og beitenæring i Oppland

Rovviltnemnda i Oppland inviterte til åpent seminar 16. januar med tema rovvilt og beitenæring og fikk fullt hus med 100 deltakere.


Publisert 18.01.2019

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Fylkesmannnen minner om at fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak er 15. februar 2019 for region 5/Hedmark og 01.mars for region 3/Oppland.


Publisert 18.12.2018

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2019

Klima- og miljødepartementet (KLD) har den 17. desember 2018 vedtatt at Slettåsflokken kan felles på lisensfelling. Kvoten er på 3 dyr, men dersom det viser seg at det er flere enn 3 dyr i flokken, kan departementet utvide kvoten.


Publisert 17.12.2018

Lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019

Rovviltnemnda i region 5 har i møte den 14. desember fattet vedtak om en utvidelse av kvoten for lisensfelling av jerv. Kvoten ble økt med 6 dyr.


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 20.august - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai