Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


Publisert 25.02.2020

Regionmøter i Innlandet med tema beitedyr og rovvilt

Fylkesmannen i Innlandet har i løpet av januar og februar gjennomført flere regionale møter i samarbeid med beitenæringa, lokal landbruksforvaltning, Mattilsynet, SNO med flere. Hensikten med møtene er erfaringsutveksling etter beitesesongen og planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr og beitebruk i utmark.


Publisert 13.02.2020

Radiobjeller på lam - 3 lokale rapporter

Erfaring viser at det er vanskelig å dokumenter årsak til tap av lam på utmarksbeite. Derfor ble tre lokale prosjekt med radiobjeller på lam gjennomført sommeren 2019 i utvalgte beitelag i Sør-Aurdal, Nord-Fron og Øyer. Bakgrunn for samtlige prosjekt var ukjente tap av lam på utmarksbeite og få funn som var ferske nok til å få dokumentert tapsårsak.


Publisert 11.02.2020

Forvaltningsplan for rovvilt region 3/Oppland

Rovviltnemnda har sendt utkast til forvaltningsplan for rovvilt for region 3/Oppland til Miljødirektoratet for uttalelse. 


Publisert 17.01.2020

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2020

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 10. februar 2020. 


Publisert 15.01.2020

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2019

Fylkesmannen i Innlandet har mottatt 334 søknader om rovvilterstatning (64 søknader færre enn 2018) innen søknadsfristen 1. november 2019.


Publisert 14.01.2020

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2020

Klima- og miljødepartementet (KLD) har den 31. desember 2019 vedtatt at Letjennaflokken kan felles på lisensfelling. Kvoten er på inntil 6 dyr. Oppdatert nyhetssak pr 3. februar: Fylkesmannen avslutter lisensfelling innenfor Letjenna-reviret.

 


Publisert 06.01.2020

Erstatning for hund tatt av fredet rovvilt

Det hender at hunder, jakthunder spesielt, blir tatt av rovvilt. Da er det som regel revirhevdende ulv som står bak skadene. Det kan søkes om erstatning når dette skjer.


Publisert 28.11.2019

Foreløpig informasjon om lisensfelling ulv i region 3, 4 og 5

Her følger foreløpig informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i de tre rovviltregionene 3, 4 og 5.


Publisert 17.10.2019

Søknad om erstatning for tap husdyr til fredet rovvilt

Søknadsfristen er 1. november 2019 rettes til Fylkesmannen i Innlandet.
Søknaden må fremmes i Elektronisk søknadssenter.
Det skal vedlegges oppdaterte besetningslister.


Publisert 02.10.2019

Fylkesmannen fraråder rovviltklagenemnd

Fylkesmannen i Innlandet fraråder en ordning med en nasjonal rovviltklagenemnd, men støtter i et høringssvar forslaget om færre og større rovviltregioner, så lenge rovviltregionene ikke blir for store.


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840
Bemanningstid: kl. 08:00-21:00 fra 1. mai - 15. september, fra 16. september - 1. mai kl 08:00-18:00 på hverdager, og fra 10:00-18:00 på lørdag, søndag og helligdager

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 20.august - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai