Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


Publisert 18.12.2020, Sist endra 18.12.2020

Endring av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5

Klima- og miljødepartementet vedtok den 18. desember ny, midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesonen. Endringen innebærer at området som er midlertidig avsatt for å skjerme ulvene i Deisjøreviret reduseres med ca 30 %. Skjermingen gjelder fram til ulvene kan bli flyttet.

 


Publisert 15.10.2020

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2020.

Søknadsfristen er 1. november 2020 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Fylkesmannen i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.


Publisert 14.09.2020

Endring av regelverket for båsfangst av jerv

Forsøksordningen som er utprøvd i gamle Oppland gjøres nå gjeldende for hele landet. Tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking kan på visse vilkår erstatte fysisk tilsyn med jervebåsen. Det åpnes også for bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv.


Publisert 04.09.2020

Lisensfelling av jerv 2020 - 2021 i region 5 (Hedmark)

 

Det åpnes for lisensfelling av inntil 30 jerv i region 5 (Hedmark) i 2020 - 2021. Klima og miljødepartementet har i klageavgjørelse opprettholdt rovviltnemndas vedtak i saken. 


Publisert 02.09.2020

Lisensfelling jerv 2020/21 i region 3 (Oppland)

Det åpnes for lisensfelling av jerv i region 3 (Oppland) i 2020/21. Her følger informasjon om kvote, fellingsområder, jakttid og andre bestemmelser for lisensfellingen.


Publisert 27.08.2020

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2020

Innsamling av bjørneekskrementer er et viktig grunnlag for å fastsette antallet bjørn i Norge. Fra 2006 og framover har jegere og andre bidratt med å samle inn ekskrementer fra bjørn til bruk for "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".


Publisert 20.08.2020

Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2020

Klima- og miljødepartementet har i avgjørelse av klagesak åpnet for lisensfelling av inntil 3 bjørn i region 3/Oppland. I region 5/Hedmark er den felles kvoten for skadefelling og lisensfelling fylt, og det åpnes derfor ikke for lisensfelling.


Publisert 29.05.2020

Brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2020

Fylkesmannen i Innlandet sender i disse dager ut brosjyre til alle beitebrukere i Innlandet. 


Publisert 30.03.2020

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i Innlandet og Oslo og Viken 2019 - 2020

Oppdatert nyhetssak pr 30.3: For å unngå fare for felling av genetisk verdifull ulv gjøres det avgrensing i lisensfellingsområdet for ulv.

 


Publisert 27.02.2020

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) 2020

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2020. Totalkvoten er på 9 dyr. 

Oppdatert nyhetssak pr 18. mars: Hunndyrkvota er nå fylt, og kvotejakta på gaupe i region 3 avsluttes.

 


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 20.august - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai