Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2020

Sau på utmarksbeite.
Sau på utmarksbeite. Foto: Ellen Nordrum Brøste.

Av Innlandets rundt 1700 saueprodusenter, har 300 søkt om rovvilterstatning i 2020. Det er fortsatt reduksjon i antall søknader og hvor mange dyr som søkes erstattes. 

Publisert 15.01.2021

3800 sauer ble erstatta somt tapt til rovvilt og 9, 2 mill. kr ble utbetalt. For hver sau som er dokumentert/antatt tapt til fredet rovvilt, erstattes 13. Nedenfor presenteres tallmateriale fra søknadsomgangen 2020.

Antallet sau omsøkt erstattet til fredet rovvilt har hatt en nedgående trend over år (se figur 1 og 2). Også i 2020 har det vært en nedgang i både antall søknader og antall som omsøkes erstattet til fredet rovvilt. Statsforvalteren har fått inn 300 søknader i 2020. Dette er 34 søknader mindre enn i 2019 (tilsvarende en reduksjon på rundt 10 %). Det ble søkt om erstatning for lag 6200 dyr i Innlandet i 2020. Sammenlignet med 2019, er antall omsøkte dyr redusert med rundt 20 % (1600 dyr).

Tabell 1: Oversikt over erstatningsoppgjøret 2020 sammenlignet med 2019

 

Statsforvalteren har erstattet rundt 3800 dyr søknadsåret 2020 (omtrent 500 færre dyr enn i 2019). Merk at tallene for omsøkte dyr er høyere enn det som maksimalt kan erstattes, da normaltapet ikke er trukket fra hos alle søkere. Dersom man trekker fra alt normaltapet, kan det maksimalt erstattes 4452 sau. I 2020 er det dermed erstattet ca. 85 % av det som maksimalt kunne vært erstattet.

 

Selv om det totale bildet er at tapstallene til fredet rovvilt går ned, og det er mange søkere i 2020 med svært lave tap, er det likevel enkelte søkere og områder med relativt høye tap grunnet fredet rovvilt. En fullstendig tabell på kommunenivå ligger vedlagt.

Erstatning fordelt på skadegjører

Erstatningsoversikten viser at flest sau blir erstattet til jerv i Innlandet (56 %), deretter ulv (18 %), gaupe (14 %), kongeørn (6 %), bjørn (2 %) og ukjent fredet rovvilt (2 %).

Det er forskjeller mellom Hedmark (rovviltregion 5) og Oppland (rovviltregion 3) i fordeling av skadegjører, men for begge områder er jerv den største skadevolderen. I Oppland ble 64 % erstattet til jerv og i Hedmark ble 47 % erstattet til jerv. I Hedmark var ulv nest største skadevolder (30 % erstattet til ulv i Hedmark, 7 % i Oppland). I Oppland var gaupe nest største skadevolder (21 % erstattet til gaupe i Oppland, 8 % i Hedmark). I 2020 er det erstattet lite til bjørn (ingen i Oppland, og 5 % i Hedmark). Erstatning til kongeørn er relativt tilsvarende prosentvis for de to regionene (8 % i Hedmark, 5 % i Oppland).

Tabell 2: Erstattet sau fordelt på skadegjører i 2020 (tall i parentes er tall fra 2019)

 

Av de 6233 sauene som omsøkes som tapt til rovvilt, har Statens naturoppsyn dokumentert / antatt at 299 er drept av fredet rovvilt. Dette tilsvarer en dokumentasjonsgrad på rundt 4,8 %. Det betyr at for hver sau som er dokumentert tapt til rovvilt, erstattes 13 sauer.