Tiltak mot fattigdom

Oppdatert 20.12.2023

Det er ei samfunnsoppgåve å jobbe for at Noreg skal vere eit land med små skilnader og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å redusere fattigdom er ein skule som utjamnar sosiale skilnader og eit ope arbeidsliv med plass til alle.

Det er menneske som står utanfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårleg økonomi eller dårlege levekår. Regjeringa ønskjer å tette hola i sikkerheitsnettet for grupper som i dag fell igjennom.

Kommunane skal førebyggje sosiale problem og betre levekåra for vanskelegstilte ved å sikre meir likeverdige vilkår for barn som veks opp i fattige familiar. Gjennom tilbod om sosiale tenester, som råd, rettleiing, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunane arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg sjølv.

Statsforvaltaren skal bidra til auka kompetanse i kommunane

Sosialtenestelova er samfunnets siste sikkerheitsnett og rettar seg mot dei vanskelegast stilte. Statsforvaltaren fører tilsyn med korleis kommunane praktiserer sosialtenestelova. Vi skal bidra til å auke kvaliteten på dei sosiale tenestene i kommunane, gjennom tiltak som aukar kompetansen og regelverksetterlevinga. Statsforvaltaren skal mellom anna bidra til at kommunane sikrar god tilgang til tenestene, gjer individuelle vurderingar i kvar enkelt sak og sikrar at barneperspektivet blir ivareteke. Vi driv også klagesaksbehandling.

Tilskot for å redusere fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvaltar Statsforvaltaren tilskotsordningar som skal stimulere til utvikling av dei sosiale tenestene i Nav-kontora. Alle kommunar kan søkje om tilskot. Statsforvaltaren og Arbeids- og velferdsdirektoratet vel ut kva kommunar som skal få tilskot. Ei viktig målsetjing med ordninga er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåtar som kan gje mindre fattigdom og hindre at grupper blir ståande utanfor sosiale arenaer.

 

Vis meir


Publisert 05.03.2018

Sørlandskommunene fikk 8.2 millioner til bekjempelse av barnefattigdom i 2017

Samtidig fortsetter antallet barn som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt å øke.


Publisert 20.02.2018

Mottakere fornøyd med tilskuddsordning mot barnefattigdom

Hovedkonklusjon i Fafo-rapport er at det skjer mye godt arbeid i kommunene for å sikre inkludering av barn og unge i fritids -og ferieaktiviteter.


Publisert 30.11.2017

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - utlysning for 2018

Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen - søknadsfrist 8. desember 2017.


Publisert 26.09.2017

Nasjonal undersøkelse om samhandling rundt utsatte barn og unge

Fylkesmannen oppfordrer aktuelle offentlige instanser på Agder til å bli med i den nasjonale kartleggingen som gjelder barn og unge 0 til 24 år.


Publisert 15.08.2017

Fagseminar - arbeid og inkludering, recovery og samhandling

Fylkesmannen arrangerer fagsamling for ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV og kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse 5. og 6. desember på Quality hotel, Sørlandsparken.

Påmelding og endelig program blir publisert på våre hjemmesider i løpet av september.


Publisert 14.08.2017

7,5 millioner i tilskudd mot barnefattigdom på Agder

Midlene fra Barne- og likestillingsdepartementet for 2017 vil nå mange familier med lav inntekt.


Publisert 07.02.2017

Samarbeid mellom barnevern og NAV skal styrkes

Nye felles retningslinjer skal bedre koordinering og samordning av tjenester til familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar etterverntiltak.


Publisert 09.01.2017

tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontorene

Alle kommuner kan søke tilskudd til utviklingsarbeid for sosiale tjenester i Nav. Tilskuddsordningen gjelder også oppfølging i bolig. Søknadsfrist er 1.mars 2017.


Publisert 27.08.2015

Endring i rundskriv til sosialtenestelova