Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Nasjonal undersøkelse om samhandling rundt utsatte barn og unge

Fylkesmannen oppfordrer aktuelle offentlige instanser på Agder til å bli med i den nasjonale kartleggingen som gjelder barn og unge 0 til 24 år.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 26.09.2017

Undersøkelsen er sendt på e-post til rektorer ved videregående skoler og grunnskoler, barnehagestyrere, ledere for Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Opplæringstjenesten, ledere av NAV-kontorene, barne- og ungdomspsykiatrien, kommunalt og regionalt barnevern, familievernet, samt fastleger og ledende helsesøstre.

For å øke gjennomføringen i videregående opplæring har Regjeringen satt i gang satsingen 0-24 samarbeidet (2015-2020). Målgruppen for samarbeidet er utsatte barn og unge under 24 år med høy risiko for å oppleve utfordringer, eller som har utfordringer som kan føre til manglende kompetanseoppnåelse i skolen og at de i fremtiden blir stående utenfor utdanning og arbeidsliv.

I den forbindelse skal det gjennomføres en nasjonal kartlegging av tverrsektoriell samhandling om utsatte barn og unge. Ipsos gjennomfører kartleggingen på vegne av direktoratene som deltar i 0-24 samarbeidet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Samarbeidet er et tiltak i regjeringens strategi (2015-2017) "Barn som lever i fattigdom".

Regjeringen håper på høy deltakelse for å få et godt kunnskapsgrunnlag. Funnene skal benyttes for å utvikle tiltak som kan gjøre samarbeid mellom sektorene bedre, for å ivareta barn og unges behov.

Kontaktpersonar