Nasjonal undersøkelse om samhandling rundt utsatte barn og unge

Fylkesmannen oppfordrer aktuelle offentlige instanser på Agder til å bli med i den nasjonale kartleggingen som gjelder barn og unge 0 til 24 år.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.09.2017

Undersøkelsen er sendt på e-post til rektorer ved videregående skoler og grunnskoler, barnehagestyrere, ledere for Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Opplæringstjenesten, ledere av NAV-kontorene, barne- og ungdomspsykiatrien, kommunalt og regionalt barnevern, familievernet, samt fastleger og ledende helsesøstre.

For å øke gjennomføringen i videregående opplæring har Regjeringen satt i gang satsingen 0-24 samarbeidet (2015-2020). Målgruppen for samarbeidet er utsatte barn og unge under 24 år med høy risiko for å oppleve utfordringer, eller som har utfordringer som kan føre til manglende kompetanseoppnåelse i skolen og at de i fremtiden blir stående utenfor utdanning og arbeidsliv.

I den forbindelse skal det gjennomføres en nasjonal kartlegging av tverrsektoriell samhandling om utsatte barn og unge. Ipsos gjennomfører kartleggingen på vegne av direktoratene som deltar i 0-24 samarbeidet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Samarbeidet er et tiltak i regjeringens strategi (2015-2017) "Barn som lever i fattigdom".

Regjeringen håper på høy deltakelse for å få et godt kunnskapsgrunnlag. Funnene skal benyttes for å utvikle tiltak som kan gjøre samarbeid mellom sektorene bedre, for å ivareta barn og unges behov.

Kontaktpersonar