Mottakere fornøyd med tilskuddsordning mot barnefattigdom

Hovedkonklusjon i Fafo-rapport er at det skjer mye godt arbeid i kommunene for å sikre inkludering av barn og unge i fritids -og ferieaktiviteter.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.02.2018

Forskningsstiftelsen Fafo har evaluert nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Evalueringen er gjort for 2015 da 93 kommuner og 8 bydeler til sammen mottok 119 millioner fordelt på 429 tiltak.

Siden 2015 har flere og flere søkt samtidig som bevilgningsnivået har økt til 193 millioner i 2017.

Ordningen blir vurdert som svært nyttig av dem som mottar midler.

Hovedkonklusjonen er at det skjer mye godt arbeid i kommunene for å sikre inkludering av barn og unge i fritids -og ferieaktiviteter. Kommunene som mottar tilskuddsmidler ser ut til å ha en noe større innsats, og lykkes noe bedre, enn kommuner uten tilskuddsmidler. Ordningen bidrar til et bredt tilbud av tiltak som er åpne for alle, som er ikke-stigmatiserende og av god kvalitet. Det ser dessuten ut til at kommunene er mer oppmerksom på barnefattigdomsutfordringene en tidligere. Arbeidet er mer planmessig, det samarbeides oftere med frivillige organisasjoner og at barnefattigdommen står på den politiske arena.

Rapporten konkluderer med at de kommunene som har høyest andel barn i lavinntektsfamilier i snitt mottar de høyeste tilskuddene.

Du kan lese mer om funnene her.