7,5 millioner i tilskudd mot barnefattigdom på Agder

Midlene fra Barne- og likestillingsdepartementet for 2017 vil nå mange familier med lav inntekt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.08.2017

Nesten 6500 barn lever i familier med vedvarende lavinntekt på Sørlandet (2015, 2013-2015).

Fattige barn i 17 av 30 kommuner vil kunne nyttiggjøre seg barnefattigdomsmidlene. Midlene vil kunne nå 84 % av barna som lever i vedvarende lavinntekt.

Andelen fattige barn varierer mellom kommunene og øker jo lengre østover man kommer på Sørlandet.

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi "Barn som lever i fattigdom" (2015-2017). Formålet med tilskuddene er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Flere unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

11 kommuner i Aust-Agder og 6 kommuner i Vest-Agder har søkt og fått barnefattigdomsmidler fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

10 prosent av alle barn i Norge vokser nå opp i relativ fattigdom.

I Aust- Agder vokser 11,4 % av barna fattigdom, mens andelen er 10,5 % i Vest-Agder.

Av 6474 barn som lever i vedvarende fattigdom vil 5495, barnefattigdomsmidlene kunne nå 84 %, eller 5495 barn. 81 % av de fattige barna vil kunne omfattes av barnefattigdomsmidlene i Vest -Agder, i Aust-Agder 90 %.

Det er store forskjeller mellom kommunene. Andelen fattige barn øker jo lengre østover man kommer i Aust-Agder. Lavest andel er i Lillesand. Høyest andel har Tvedestrand med 17,2 (190 barn).

I Vest-Agder er andelen barn med vedvarende lavinntekt høyest i Åseral (12,7), Lindesnes og Songdalen.

Kristiansand er blant de ti kommunene som har fått innvilget mest støtte. 2000 barn (11,6 %) lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Nesten 1000 barn (11,8 %) lever med vedvarende lavinntekt i Arendal.

Rundt 45 % av de samlede tildelte midlene går til frivillige organisasjoner.

I tillegg til disse midlene har arbeids og velferdsdirektoratet stilt til rådighet 3,3 millioner av sine barnefattigdomsmidler. Disse midlene skal i første rekke benyttes til bedre koordinert tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid rundt lavinntektsfamilier med barn.

Du kan se nærmere om fordelingen av midlene, se relaterte dokuemnter i menyen til høyre. vedlegg.