Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

16.05.2024

4,5 millioner kroner til mer praktisk opplæring i Nordland

30 kommuner i Nordland får til sammen 4,5 millioner kroner for å gjøre læringen mer praktisk, variert og relevant på 5. til 10. trinn. 


15.05.2024

Hva lurer du på om ny opplæringlov?

I uke 24 (11. til 13. juni) inviterer vi skoleeiere, skoleledere, PP-tjeneste og andre til "åpen post" om ny opplæringslov.


08.04.2024

Giellabiellje - konferanse i Bodø 25. og 26. juni

Gratis konferanse der unge samles for å snakke om fremtiden for samiske språk, lære om samiske språk og teknologi, og hvordan vi kan bruke samisk  mer.


11.03.2024

Forsering i matematikk - webinar og informasjonsmøter

Utdanningsdirektoratet arrangerer webinar for skolene og informasjonsmøter til elever, foresatte og ansatte i skolen om det nettbaserte tilbudet "Forsering i matematikk 1T"


05.03.2024

Utdannings- og rekrutteringsstipend


22.01.2024

Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2023

Resultatene fra elevundersøkelsen høsten 2023 er nå klare. Det er en negativ utvikling i antallet elever som rapporterer om mobbing på skolen. 


09.01.2024

Kompetanse i barnehagen


03.01.2024

Det blir færre elever i grunnskolene i Nordland

Nedgangen i elevtallet i grunnskolen fortsetter. Det er nå nesten 2000 færre elever i grunnskolen enn for ti år siden. 


09.11.2023

Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2023 er nå publisert

Utdanningsdirektoratet har publisert funn fra høstens nasjonale prøver. Resultatene i Nordland følger i hovedsak resultatene nasjonalt.


09.10.2023

Nye forslag til skoleruter

I samarbeid med Nordland fylkeskommune har vi nå utarbeidet nye forslag til skoleruter for skoleårene 2024/2025 og frem til 2027/2028.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel