Barnehage og opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

03.03.2023

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til en ekstra innsats for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen


29.01.2023

Utfordringer med å få se resultatene fra elevundersøkelsen

Vi har etter at resultatene fra elevundersøkelsen høsten 2022 fått svært mange henvendelser fra skoler og skoleeiere som ikke får opp resultater fra den delen som handler om mobbing. 


12.01.2023

Åpent internett på eksamen i vgo stenges inntil videre

I syv ulike studieforberedende programfag har kandidatene de siste årene hatt tilgang til åpent internett. Fra våren 2023 vil ikke kandidatene lenger ha tilgang til åpnet internett under eksamen.


05.01.2023

Oppvekstkonferansen

Annenhvert år arrangerer Statsforvalteren Oppvekstkonferansen. I 2023 vil den bli arrangert 3.-4. oktober i Bodø. Hold av datoene. Program og mer informasjon kommer. 


04.01.2023

Spørsmål og svar rundt elevundersøkelsen høsten 2022

Elevundersøkelsen for høsten 2022 stengte 20. desember. Det er fra denne gjennomføringen gjort en del endringer.


02.01.2023

Kompetanseheving for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø

Informasjon og rekruttering til offentlige og private barnehage- og skoleeiere - Læringsmiljøprosjektet pulje 7.


01.01.2023

Vurdering i grunnskolen våren 2023

Det er nå en stund siden våren 2019 som var siste gang det ble arrangert ordinær eksamen i grunnskolen. Vi ønsker derfor å informere skoleeiere og skoleledere om hva som må gjøres i forkant av vår eksamen, både den sentralt gitte skriftlige eksamen og den lokalt gitte muntlige/muntlig-praktiske eksamenen.


11.12.2022

Presentasjoner og videoer fra webinar om eksamen 25. oktober

Her finner du presentasjoner og videoer som ble brukt i webinarene for potensielle sensorer i sentralt gitt eksamen i grunnskolen våren 2023. 


19.10.2022

Ny kompetansepakke om inkluderende praksis

2. november presenteres den nye kompetansepakken Inkluderende praksis med webinar fra 1400 til 1530.


28.09.2022

Kommunens rolle som barnehagemyndighet

I samarbeid med RKK Vesterålen og Lødingen og KS har vi utarbeidet en webinarrekke om barnehagemyndighetens rolle


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Om forslagene til skoleruter

Dette er forslag til skoleruter. Skoleeier kan velge å fravike disse, f.eks. lengre høstferie og tidligere skolestart. Det er skoleeier sin skolerute som må følges.

Dersom skoleeier fraviker disse forslagene, må fylkeskommunen konsulteres i god tid, da de er ansvarlig for skoleskyss.