Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 21.03.2024

Midler til svømmeopplæring for nyankome minoritetsspråklige elever

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til en ekstra innsats for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen


Publisert 11.03.2024

Forsering i matematikk - webinar og informasjonsmøter

Utdanningsdirektoratet arrangerer webinar for skolene og informasjonsmøter til elever, foresatte og ansatte i skolen om det nettbaserte tilbudet "Forsering i matematikk 1T"


Publisert 05.03.2024

Utdannings- og rekrutteringsstipend


Publisert 22.01.2024

Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2023

Resultatene fra elevundersøkelsen høsten 2023 er nå klare. Det er en negativ utvikling i antallet elever som rapporterer om mobbing på skolen. 


Publisert 03.01.2024

Det blir færre elever i grunnskolene i Nordland

Nedgangen i elevtallet i grunnskolen fortsetter. Det er nå nesten 2000 færre elever i grunnskolen enn for ti år siden. 


Publisert 09.11.2023

Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2023 er nå publisert

Utdanningsdirektoratet har publisert funn fra høstens nasjonale prøver. Resultatene i Nordland følger i hovedsak resultatene nasjonalt.


Publisert 09.10.2023

Nye forslag til skoleruter

I samarbeid med Nordland fylkeskommune har vi nå utarbeidet nye forslag til skoleruter for skoleårene 2024/2025 og frem til 2027/2028.


Publisert 05.09.2023

Foreslå skoler til Benjaminprisen 2023

Kjenner du til en skole som jobber godt med inkludering og mot rasisme?


Publisert 31.08.2023

Viktig informasjon om Elevundersøkelsen høsten 2023

For at skoler skal kunne gjennomføre Elevundersøkelsen nå i høst, må skoleeier gi dem tilgang gjennom Altinn. 


Publisert 15.08.2023

Inn på tunet i skolene i Nordland

I samarbeid med Nordland fylkeskommune og Landbruksdirektoratet, har Statsforvalteren i Nordland sammen med utvalgte nordlandskommuner arbeidet med Inn på tunet i grunnskolen.