Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Statsforvaltaren skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.03.2023

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til en ekstra innsats for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen


Publisert 15.10.2022

Velkommen til den digitale Inn på tunet uka!


Publisert 01.08.2022

Nettbaserte voldsforebyggende verktøy

Verktøyene Snakke sammen og Jeg vet er utviklet for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge i barnehager og skoler. 


Publisert 30.06.2022

Skoleruter

Kommuner og fylkeskommunen skal fastsette skoleruta som forskrift. 


Publisert 14.06.2022

Endringer i lovverket om opplæring til nyankomne vedtatt

Stortinget har vedtatt midlertidige lovendringer som følge av ankomst av fordrevne barn og unge fra Ukraina. Barn som kommer til Norge skal få et fullverdig opplæringstilbud senest innen tre måneder. 


Publisert 26.08.2020, Sist endra 29.10.2021

Fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever som er, eller har vært, elev på studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring kan søke Statsforvalteren om fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk.

 


Publisert 13.05.2020

Sammen om å forebygge

Nordland politidistrikt har sendt brev til alle barne- og ungdomsskoler i fylket med tips til hvordan lærere kan samtale med barn de er bekymret for om har det greit med tanke på vold og overgrep.


Publisert 18.12.2018

Barn i fosterhjem og vedtak om spesialundervisning

For elever som bor i fosterhjem utenfor hjemkommunen er hjemkommunen ansvarlig for å utarbeide vedtak om spesialundervisning, på bakgrunn av sakkyndig vurdering gjort i kommunen der barnet mottar opplæringa. 


Publisert 29.05.2018

Rettslig grunnlag for skolemiljøtiltak

Hvilket rettslig grunnlag har vi for å bruke skolemiljøtiltak som klassebytte, frimerke eller fotfølging?


Publisert 04.04.2018

Ekspertgruppe - spesialundervisningen er for dårlig

Idag leverte ekspertgruppen ledet av Thomas Nordahl sin rapport om det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge.


Om forslagene til skoleruter

Dette er forslag til skoleruter. Skoleeier kan velge å fravike disse, f.eks. lengre høstferie og tidligere skolestart. Det er skoleeier sin skolerute som må følges.

Dersom skoleeier fraviker disse forslagene, må fylkeskommunen konsulteres i god tid, da de er ansvarlig for skoleskyss.