Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.03.2023

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til en ekstra innsats for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen


Publisert 15.10.2022

Velkommen til den digitale Inn på tunet uka!


Publisert 01.08.2022

Nettbaserte voldsforebyggende verktøy

Verktøyene Snakke sammen og Jeg vet er utviklet for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge i barnehager og skoler. 


Publisert 30.06.2022

Skoleruter

Kommuner og fylkeskommunen skal fastsette skoleruta som forskrift. 


Publisert 14.06.2022

Endringer i lovverket om opplæring til nyankomne vedtatt

Stortinget har vedtatt midlertidige lovendringer som følge av ankomst av fordrevne barn og unge fra Ukraina. Barn som kommer til Norge skal få et fullverdig opplæringstilbud senest innen tre måneder. 


Publisert 26.08.2020, Sist endret 29.10.2021

Fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever som er, eller har vært, elev på studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring kan søke Statsforvalteren om fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk.

 


Publisert 13.05.2020

Sammen om å forebygge

Nordland politidistrikt har sendt brev til alle barne- og ungdomsskoler i fylket med tips til hvordan lærere kan samtale med barn de er bekymret for om har det greit med tanke på vold og overgrep.


Publisert 18.12.2018

Barn i fosterhjem og vedtak om spesialundervisning

For elever som bor i fosterhjem utenfor hjemkommunen er hjemkommunen ansvarlig for å utarbeide vedtak om spesialundervisning, på bakgrunn av sakkyndig vurdering gjort i kommunen der barnet mottar opplæringa. 


Publisert 29.05.2018

Rettslig grunnlag for skolemiljøtiltak

Hvilket rettslig grunnlag har vi for å bruke skolemiljøtiltak som klassebytte, frimerke eller fotfølging?


Publisert 04.04.2018

Ekspertgruppe - spesialundervisningen er for dårlig

Idag leverte ekspertgruppen ledet av Thomas Nordahl sin rapport om det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge.


Om forslagene til skoleruter

Dette er forslag til skoleruter. Skoleeier kan velge å fravike disse, f.eks. lengre høstferie og tidligere skolestart. Det er skoleeier sin skolerute som må følges.

Dersom skoleeier fraviker disse forslagene, må fylkeskommunen konsulteres i god tid, da de er ansvarlig for skoleskyss.