Skjema Tema Beskrivelse
A
Askespredning - søknadsskjema Folk og samfunn Elektronisk skjema for søknad om askespredning kan sendes inn fra personer som søker om at egen aske skal bli spredd for vinden, eller det kan søkes om askespredning på vegner av en annen person
B
Barnehagefakta Barnehage og opplæring Barnehage
Barnehager - tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å søke om Tilretteleggingsmidler barnehage - lokale prioriteringer
Barnevern - Stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter Barn og foreldre Kommuner kan søke om stimuleringsmidler til utviklingsprosjekt i barneverntjenestene
Barnevern, informere om at barn i institusjon har hatt kontakt med politiet Barn og foreldre Barnevernsinstitusjonar kan bruke digitalt skjema for å melde frå til Statsforvaltaren om at born har vore i kontakt med politiet
Barnevern, informere om at barn i institusjon har hatt kontakt med politiet Barn og foreldre Barnevernsinstitusjonar kan bruke digitalt skjema for å melde frå til Statsforvaltaren om at born har vore i kontakt med politiet
E
Erstatningsordningene i landbruket Landbruk og mat Erstatningsordning
F
Fiskeforedling - meldeskjema for fiskeforedlingsbedrifter Miljø og klima Skjemaet gjelder for fiskeforedlingsbedrifter som bruker 50 tonn råstoff eller mer per år eller produserer inntil 75 tonn/døgn ferdig produkt og som har utslipp i sjø.
Forliksråd - oppnevning av midlertidig stedfortreder Folk og samfunn Elektronisk skjema for oppnevning av en stedfortreder for et forliksrådsmøte eller inntil tre måneder av gangen.
Forliksråd, dommerforsikring Folk og samfunn Medlemmer i forliksrådet skal gi skriftlig forsikring om at de samvittighetsfullt oppfyller sine plikter. Dommerforsikringen sendes til Statsforvalteren.
Forliksrådsmedlemmer - valg av Folk og samfunn Elektronisk skjema for melding om valg av nytt forliksråd og suppleringsvalg
Fri rettshjelp for privatpersoner Folk og samfunn Søknad om fri rettshjelp for privatpersoner - egenerklæringsskjema
Fritak for taushetsplikt Folk og samfunn Sikker sending for søknad om fritak for taushetsplikt elektronisk til Statsforvalteren.
G
Godtgjøring til ekstern mottaker Annet For eksterne mottakere som skal levere reiseregning, utgiftsrefusjon eller kreve honorar. Utbetalingen skjer via appen "Betalmeg". Skjemaet forutsetter at du allerede har registrert deg som bruker.
Godtgjøring til eksterne, registrer ny bruker Annet Hvis det er første gangen du skal kreve honorar eller sende reiseregning til Fylkesmannen, må du bruke dette skjemaet for å registrere deg som ekstern mottaker.
Grunntilskudd til autoriserte naturinformasjonssentre Miljø og klima Naturmangfold
K
Klage på standpunktkarakter i grunnskolen Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Kulturlandskapsområder Miljø og klima Verneområder. Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder
M
Meld fra om kritikkverdig forhold Folk og samfunn En arbeidstaker som får kjennskap til et mulig kritikkverdig forhold på sin arbeidsplass, har rett til å varsle offentlige myndigheter om dette.
Melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljlø Folk og samfunn, Barnehage og opplæring, Barn og foreldre Skjema for å melde i fra om mobbing eller dårlig skolemiljø
Melding etter forurensningsforskriften kapittel 27 Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 27: Forurensninger fra forbrenning av rene brensler 1-50 MW
Melding etter forurensningsforskriften kapittel 30 Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 30: Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel
Melding fra bedrift/organisasjon Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Statsforvalteren for bedrifter eller organisasjoner
Melding om reindrift Landbruk og mat Reindrift
Melding til Statsforvalteren Annet Skjema for sikker sending av melding til Statsforvalteren, eller ettersending av dokument.
Motorferdsel i verneområde - Søknad Miljø og klima Søknad om motorferdsel i vernet område
Mudring, dumping og utfylling - søknadsskjema Miljø og klima Nytt skjema fra 2021. Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
P
Personopplysninger Samfunnssikkerhet og beredskap Elektronisk skjema
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtjenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
Politiske partier Folk og samfunn Politiske partier som er registrert i partiregisteret, kan søke om tilskudd.
Prosjektskjønn Kommunal styring Kommunal fornying
R
Rapporteringsskjema for elvefiske Miljø og klima Rapportering av elvefangst til Lakseregisteret Fiskeforvaltning
Regionalt miljøtilskudd Landbruk og mat Miljøtiltak i jordbruket
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Fri rettshjelp
Rovvilt - akutte forebyggende tiltak Miljø og klima Rovvilt
Rovvilt - Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljø og klima Rovvilt
Rovvilt - Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl. Miljø og klima Rovvilt
Rovvilt - Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. Miljø og klima Rovvilt
Rødlistebasen Miljø og klima Naturmangfold
S
Samisk - tilskudd til opplæring Barnehage og opplæring Søknad om tilskudd til opplæring i samisk
Samisk - timer til opplæring Barnehage og opplæring Søknad om timer til opplæring i samisk
Separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Søk om separasjon og skilsmisse. Digital søknad henter automatisk inn nødvendige opplysninger, og saksbehandlingstiden blir kortere.
Separasjon og skilsmisse, kopi av bevilling Folk og samfunn Bruk skjemaet til å bestille kopi av skilsmisse- eller separasjonsbevilling.
Sikkerhetserklæring - Beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap, Annet
Sjølaksefiske Miljø og klima Ved fiske i sjøen med faststående redskaper etter laks, sjøørret eller sjørøye må du som fisker, registrere deg for fiske i den digitale løsningen Lakseregisteret - Sjølaksefiske. Fiskeforvaltning
Skogfondssystemet Landbruk og mat Skogbruk
Skogskader Landbruk og mat Skogbruk
Svømming i barnehager - Rapportering på tilskudd Barnehage og opplæring Rapportering av tilskudd for svømmeopplæring i barnehager
Svømming i barnehager - tilskudd Barnehage og opplæring Søknadsskjema for kommuner og frivillige organisasjoner
Søk om separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse
Søknad om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål Miljø og klima, Landbruk og mat Søknadsskjema for utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, juletreproduksjon eller pyntegrøntproduksjon
T
Tilskudd til fisketiltak Miljø og klima Søknad til Miljødirektoratet om tiltak for å legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk, samt å legge til rette for fiske etter anadrome laksefisk
Tilskudd til prioriterte og truede arter Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til utvalgte naturtyper Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til vassmiljøtiltak - kalking Miljø og klima Vann
Tilskudd til vilttiltak Miljø og klima Rovvilt
Tilskuddsordninger på landbruksområdet Landbruk og mat For kommuner som skal melde fra om behov for midler til tiltak på landbruksområdet for neste år. Skjemaet gjelder NMSK, SMIL og Tiltak i beiteområder. I Nordland er frist for innsending av skjemaet 29. oktober 2021.
U
Utslippstillatelse for industribedrifter - søknad Miljø og klima Forurensning
V
Varsling av akutt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektroniske skjema som sendes inn ved melding om akutte utslipp fra avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forurensningsforskriften der utslippet har miljømessig betydning.
Varsling av planlagt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektronisk skjema for planlagt varsling av utslipp, som også skal brukes til oppfølgingsmelding.
Vergegodtgjøring via DFØ-portalen Vergemål For verger som skal sende reiseregning, be om utgiftsrefusjon eller honorar
Vergemålsskjemaer Helse, omsorg og sosialtjenester, Vergemål Digitale vergemålsskjema for ulike henvendelser og søknader.
Videreutdanning Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskole og videregående opplæring
Å
Årlig rapportering av eigenkontrollen for landbasert industri Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Årlig rapportering for deponier Miljø og klima Avfall og gjenvinning