Skjema Tema Beskrivelse
F
Fiskeforedling - meldeskjema for fiskeforedlingsbedrifter Miljø og klima Skjemaet gjelder for fiskeforedlingsbedrifter som bruker 50 tonn råstoff eller mer per år eller produserer inntil 75 tonn/døgn ferdig produkt og som har utslipp i sjø.
G
Grunntilskudd til autoriserte naturinformasjonssentre Miljø og klima Naturmangfold
K
Kulturlandskapsområder Miljø og klima Verneområder. Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder
M
Melding etter forurensningsforskriften kapittel 24 Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 24: Forurensninger fra asfaltverk
Melding etter forurensningsforskriften kapittel 27 Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 27: Forurensninger fra forbrenning av rene brensler 1-50 MW
Melding etter forurensningsforskriften kapittel 30 Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 30: Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel
Melding etter forurensningsforskriften kapittel 33 Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 33: Forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer
Motorferdsel i verneområde - Søknad Miljø og klima Søknad om motorferdsel i vernet område
Mudring, dumping og utfylling - søknadsskjema Miljø og klima Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
R
Rapporteringsskjema for elvefiske Miljø og klima Rapportering av elvefangst til Lakseregisteret Fiskeforvaltning
Rovvilt - akutte forebyggende tiltak Miljø og klima Rovvilt
Rovvilt - Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljø og klima Rovvilt
Rovvilt - Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl. Miljø og klima Rovvilt
Rovvilt - Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. Miljø og klima Rovvilt
Rødlistebasen Miljø og klima Naturmangfold
S
Sjølaksefiske Miljø og klima Ved fiske i sjøen med faststående redskaper etter laks, sjøørret eller sjørøye må du som fisker, registrere deg for fiske i den digitale løsningen Lakseregisteret - Sjølaksefiske. Fiskeforvaltning
Søknad om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål Miljø og klima, Landbruk og mat Søknadsskjema for utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, juletreproduksjon eller pyntegrøntproduksjon
T
Tilskudd til fisketiltak Miljø og klima Søknad til Miljødirektoratet om tiltak for å legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk, samt å legge til rette for fiske etter anadrome laksefisk
Tilskudd til prioriterte og truede arter Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til utvalgte naturtyper Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til vassmiljøtiltak - kalking Miljø og klima Vann
Tilskudd til vilttiltak Miljø og klima Rovvilt
V
Varsling av planlagt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektronisk skjema for planlagt varsling av utslipp, som også skal brukes til oppfølgingsmelding.