Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

19.10.2022

Ny kompetansepakke om inkluderende praksis

2. november presenteres den nye kompetansepakken Inkluderende praksis med webinar fra 1400 til 1530.


28.09.2022

Kommunens rolle som barnehagemyndighet

I samarbeid med RKK Vesterålen og Lødingen og KS har vi utarbeidet en webinarrekke om barnehagemyndighetens rolle


13.09.2022

Rapport om hjelpemidler til eksamen i matematikk 2023

Arbeidsgruppa som ble nedsatt i november 2021 har nå kommet med en rapport og konklusjon og anbefalinger om hjelpemidler til eksamen i matermatikk


07.09.2022

Statsforvalteren inviterer til lulesamisk informasjons- og dialogmøte i Hamarøy

Statsforvalteren i Nordland inviterer til lulesamisk informasjons- og dialogmøte på Hamarøy Hotel på Innhavet onsdag 14. september kl. 18-20.


02.09.2022

Utlysning av kompetansemidler til studie 2022/2023

Barnehageeiere med en eller flere ansatte som tar utdanning eller er begynt på utdanning denne høsten, kan nå søke om kompetansemidler til studie for 2022/2023. 


22.08.2022

Informasjon om eksamen i grunnskolen våren 2023

Eksamen i grunnskolen har ikke vært gjennomført siden våren 2019. I perioden siden da har både nye læreplaner og endringer i eksamen blitt gjennomført.


04.08.2022

Barnets beste i skolemiljøsaker

Barnets beste er et viktig hensyn i alle skolemiljøsaker. Hvordan kan vi jobbe med dette i disse sakene?


01.08.2022

Endringer i velferdstjenestelovgivningen trer i kraft

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover, inkludert opplæringslova, barnehageloven, barnevernsloven og lov om familievernkontor. Endringene trer i kraft 1. august 2022.


30.06.2022

Skoleruter

Kommuner og fylkeskommunen skal fastsette skoleruta som forskrift. 


30.06.2022

Studietilbud for flyktninger ved norske universitet og høgskoler som følge av krigen i Ukraina

Regjeringa har gitt 47,8 millioner kroner til statlige og private universitet og høgskoler for at de skal gi flyktninger som kommer til Norge i løpet av 2022 en sjanse til å starte eller fortsette høyere utdanning. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om forslagene til skoleruter

Dette er forslag til skoleruter. Skoleeier kan velge å fravike disse, f.eks. lengre høstferie og tidligere skolestart. Det er skoleeier sin skolerute som må følges.

Dersom skoleeier fraviker disse forslagene, må fylkeskommunen konsulteres i god tid, da de er ansvarlig for skoleskyss.