Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

08.04.2024

Giellabiellje - konferanse i Bodø 25. og 26. juni

Gratis konferanse der unge samles for å snakke om fremtiden for samiske språk, lære om samiske språk og teknologi, og hvordan vi kan bruke samisk  mer.


11.03.2024

Forsering i matematikk - webinar og informasjonsmøter

Utdanningsdirektoratet arrangerer webinar for skolene og informasjonsmøter til elever, foresatte og ansatte i skolen om det nettbaserte tilbudet "Forsering i matematikk 1T"


05.03.2024

Utdannings- og rekrutteringsstipend


22.01.2024

Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2023

Resultatene fra elevundersøkelsen høsten 2023 er nå klare. Det er en negativ utvikling i antallet elever som rapporterer om mobbing på skolen. 


09.01.2024

Kompetanse i barnehagen


03.01.2024

Det blir færre elever i grunnskolene i Nordland

Nedgangen i elevtallet i grunnskolen fortsetter. Det er nå nesten 2000 færre elever i grunnskolen enn for ti år siden. 


09.11.2023

Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2023 er nå publisert

Utdanningsdirektoratet har publisert funn fra høstens nasjonale prøver. Resultatene i Nordland følger i hovedsak resultatene nasjonalt.


09.10.2023

Nye forslag til skoleruter

I samarbeid med Nordland fylkeskommune har vi nå utarbeidet nye forslag til skoleruter for skoleårene 2024/2025 og frem til 2027/2028.


05.09.2023

Foreslå skoler til Benjaminprisen 2023

Kjenner du til en skole som jobber godt med inkludering og mot rasisme?


05.09.2023

Tilskudd til svømming i barnehagen


Flere nyheter Få nyhetsvarsel