Barnehage og opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

03.03.2023

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til en ekstra innsats for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen


12.01.2023

Åpent internett på eksamen i vgo stenges inntil videre

I syv ulike studieforberedende programfag har kandidatene de siste årene hatt tilgang til åpent internett. Fra våren 2023 vil ikke kandidatene lenger ha tilgang til åpnet internett under eksamen.


05.01.2023

Oppvekstkonferansen

Annenhvert år arrangerer Statsforvalteren Oppvekstkonferansen. I 2024 vil den bli arrangert 30.-31. januar i Bodø. Hold av datoene. Program og mer informasjon kommer. 


04.01.2023

Spørsmål og svar rundt elevundersøkelsen høsten 2022

Elevundersøkelsen for høsten 2022 stengte 20. desember. Det er fra denne gjennomføringen gjort en del endringer.


02.01.2023

Kompetanseheving for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø

Informasjon og rekruttering til offentlige og private barnehage- og skoleeiere - Læringsmiljøprosjektet pulje 7.


01.01.2023

Vurdering i grunnskolen våren 2023

Det er nå en stund siden våren 2019 som var siste gang det ble arrangert ordinær eksamen i grunnskolen. Vi ønsker derfor å informere skoleeiere og skoleledere om hva som må gjøres i forkant av vår eksamen, både den sentralt gitte skriftlige eksamen og den lokalt gitte muntlige/muntlig-praktiske eksamenen.


11.12.2022

Presentasjoner og videoer fra webinar om eksamen 25. oktober

Her finner du presentasjoner og videoer som ble brukt i webinarene for potensielle sensorer i sentralt gitt eksamen i grunnskolen våren 2023. 


19.10.2022

Ny kompetansepakke om inkluderende praksis

2. november presenteres den nye kompetansepakken Inkluderende praksis med webinar fra 1400 til 1530.


28.09.2022

Kommunens rolle som barnehagemyndighet

I samarbeid med RKK Vesterålen og Lødingen og KS har vi utarbeidet en webinarrekke om barnehagemyndighetens rolle


13.09.2022

Rapport om hjelpemidler til eksamen i matematikk 2023

Arbeidsgruppa som ble nedsatt i november 2021 har nå kommet med en rapport og konklusjon og anbefalinger om hjelpemidler til eksamen i matermatikk


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om forslagene til skoleruter

Dette er forslag til skoleruter. Skoleeier kan velge å fravike disse, f.eks. lengre høstferie og tidligere skolestart. Det er skoleeier sin skolerute som må følges.

Dersom skoleeier fraviker disse forslagene, må fylkeskommunen konsulteres i god tid, da de er ansvarlig for skoleskyss.