Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 20.09.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.12.2018

Barn i fosterhjem og vedtak om spesialundervisning

For elever som bor i fosterhjem utenfor hjemkommunen er hjemkommunen ansvarlig for å utarbeide vedtak om spesialundervisning, på bakgrunn av sakkyndig vurdering gjort i kommunen der barnet mottar opplæringa. 


Publisert 29.05.2018

Rettslig grunnlag for skolemiljøtiltak

Hvilket rettslig grunnlag har vi for å bruke skolemiljøtiltak som klassebytte, frimerke eller fotfølging?


Publisert 04.04.2018

Ekspertgruppe - spesialundervisningen er for dårlig

Idag leverte ekspertgruppen ledet av Thomas Nordahl sin rapport om det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge.


Publisert 09.02.2018

Grunnskolelærerutdanning master 1-7 - Lule- og sørsamisk

Nå kan du søke om opptak til lule- og sørsamisk grunnskolelærerutdanning Master 1-7.


Publisert 21.08.2017

Nytt skjema for å melde fra om mobbing

Hvis du ønsker å melde fra om mobbing og dårlig skolemiljø, kan du nå benytte vårt skjema for å kontakte oss.


Publisert 03.04.2017

Trafikalt grunnkurs i grunnskolen

Grunnskoler som ønsker å tilby trafikalt grunnkurs til sine elever må før opplæringen starter registrere seg hos Statens vegvesen.


Publisert 06.04.2016

Brosjyre om barnevernet på flere språk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonsbrosjyre om barnevernet og barnevernets arbeid. Brosjyren finnes på 11 forskjellige språk.


Publisert 18.02.2014

Fylkesmannens oppvekstkonferanse: Vårres unga - vårres framtid!


Om forslagene til skoleruter

Dette er forslag til skoleruter. Skoleeier kan velge å fravike disse, f.eks. lengre høstferie og tidligere skolestart. Det er skoleeier sin skolerute som må følges.

Dersom skoleeier fraviker disse forslagene, må fylkeskommunen konsulteres i god tid, da de er ansvarlig for skoleskyss.