Fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever som er, eller har vært, elev på studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring kan søke Statsforvalteren om fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk.

 

Publisert 26.08.2020, Sist endret 29.10.2021

Forutsetningen for innvilgelse av dispensasjon er at eleven har dysleksi eller spesifikke språkvansker i en slik grad, at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdig opplæring. Det kan også gis dispensasjon ved andre funksjonsnedsettelser, om konsekvensene av utfordringene ligger nær opp til de en ser ved dysleksi eller spesifikke språkvansker, i språkfaget.

Dispensasjonen innebærer at eleven får fritak fra vurdering med karakter i faget fremmedspråk som fellesfag. Dispensasjonen gir ikke fritak fra opplæring i fremmedspråk, og det kan heller ikke gis dispensjon fra faget engelsk.

For å kunne søke om dispensasjon, må disse vilkårene være oppfylt:

  1. Personen er, eller har vært, elev i videregående opplæring – studieforberedende utdanningsprogram
  2. Personen er rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker i en slik grad at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdig opplæring

Hvordan søke?

Eleven søker selv om dispensasjon. Vi anbefaler at søknader sendes via skolen, slik at de får en oversikt over antallet elever som søker. 

Dokumentasjonskrav

Følgende må legges ved søknaden:

  • Dokumentasjon fra skolen som beskriver tilrettelegginga eleven har fått
  • Vedtak om spesialundervisning dersom eleven har/har hatt det
  • Sakkyndig vurdering eller uttalelse fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, eventuelt annen sakkyndig instans

Den samla dokumentasjonen må gi et tydelig bilde av elevens utfordringer, og konsekvensene disse har. Det må fremgå hvilken individuelle tilrettelegging som har funnet sted, samt begrunnelse for at tilretteleggingen ikke har vært - eller vil være - tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Det må komme frem av dokumentasjonen at vilkårene for dispensasjon anses å være oppfylt.

Hva skjer hvis dispensasjon innvilges?

Dispensasjonen innebærer at eleven får fritak fra vurdering med karakter i faget fremmedspråk som fellesfag. Fritaket gjelder både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering. Eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk.

Elever som får innvilget dispensasjon fra vurdering med karakter i andre fremmedspråk og som allerede har gjennomført eksamen, vil få denne annullert og dispensasjon fra antallet eksamener i faget.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.