Barnehage

Oppdatert 17.11.2023

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ta vare på barnets behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle tilsette i barnehagen har ei plikt til å følgje med på korleis alle barna i barnehagen har det. Barnehagens tilsette skal gripe inn dersom barn blir utsette for krenkingar. Døme på krenkingar er utestenging frå leik, plaging, mobbing, vald eller diskriminering.

Dersom tilsette oppdagar at eit barn ikkje har det bra, må dei melde frå til styraren i barnehagen. I alvorlege tilfelle skal styrar melde frå til barnehageeigar.

Kommunens ansvar

Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Ut over foreldrebetalinga har kommunen eit ansvar for å finansiere barnehagane, og kommunen gir tilskot til godkjende private barnehagar.

Det er barnehagemyndigheita i den enkelte kommune (bydel i Oslo) som skal sjå til at både kommunale og private barnehagar blir drivne i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheita skal gi rettleiing og føre tilsyn.

Statsforvaltaren rettleiar og fører tilsyn

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og barnehagar etter barnehagelova, og fører tilsyn med kommunen (bydel i Oslo) som barnehagemyndigheit etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren kan i særlege tilfelle føre tilsyn med éin enkelt barnehage.

Statsforvaltaren er klageinstans

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter reglane i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Dersom du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje har gitt deg medhald i klagen din, skal klagen bli send vidare til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.01.2024

Kompetanse i barnehagen


Publisert 13.11.2023

Basil årsmelding 2023 - nettseminar

Statsforvalteren inviterer barnehagemyndigheter, kommunale og private barnehageeiere og styrere til nettseminar om årsmelding i BASIL.


Publisert 05.09.2023

Tilskudd til svømming i barnehagen


Publisert 12.06.2023

Søk om tilskudd til tillitsreformen


Publisert 02.06.2023

Informasjon om kompetansemidler til studie 2023/2024

Barnehageeiere med en eller flere ansatte som allerede tar eller skal ta en utdanning, kan til høsten søke om kompetansemidler til studie for 2023/2024. 


Publisert 01.03.2023

Tilskudd til svømming i barnehage 2023

NY SØKNADSFRIST!
Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. Årets tilskuddssats er inntil kr. 2000,-.


Publisert 15.10.2022

Velkommen til den digitale Inn på tunet uka!


Publisert 01.08.2022

Endringer i velferdstjenestelovgivingen trer i kraft


Publisert 14.06.2022

Endringer i lovverket om nyankomne barn og elever


Publisert 22.02.2021

Bli barnehagelærer mens du jobber

Det er mangel på barnehagelærere med kompetanse i samisk språk og kultur i fylket vårt.