Barnehage

Oppdatert 02.01.2023

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen sikre barnas behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt

Alle tilsette i barnehagen har ei plikt til å følgje med på korleis alle barna i barnehagen har det. Dei skal gripe inn dersom barn blir utsette for krenkingar. Dette kan til dømes vere utestenging frå leik, plaging, mobbing, vald eller diskriminering.

Dersom du oppdagar at eit barn ikkje har det bra, må du melde frå til styrar i barnehagen. I alvorlege tilfelle må styrar melde frå til barnehageeigar.

Statsforvaltaren er klageinstans

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 02.06.2023

Informasjon om kompetansemidler til studie 2023/2024

Barnehageeiere med en eller flere ansatte som allerede tar eller skal ta en utdanning, kan til høsten søke om kompetansemidler til studie for 2023/2024. 


Publisert 01.03.2023

Tilskudd til svømming i barnehage 2023

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. Årets tilskuddssats er inntil kr. 2000,-.


Publisert 11.11.2022

Tilskudd til svømming i barnehage - restmidler

Statsforvalteren i Nordland har enda midler for tildeling til svømming i barnehage. Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan søke på disse midlene. 


Publisert 19.10.2022

Ny kompetansepakke om inkluderende praksis


Publisert 15.10.2022

Velkommen til den digitale Inn på tunet uka!


Publisert 28.09.2022

Kommunens rolle som barnehagemyndighet

I samarbeid med RKK Vesterålen og Lødingen og KS har vi utarbeidet en webinarrekke om barnehagemyndighetens rolle


Publisert 02.09.2022

Utlysning av kompetansemidler til studie 2022/2023

Barnehageeiere med en eller flere ansatte som tar utdanning eller er begynt på utdanning denne høsten, kan nå søke om kompetansemidler til studie for 2022/2023. 


Publisert 01.08.2022

Endringer i velferdstjenestelovgivingen trer i kraft


Publisert 14.06.2022

Endringer i lovverket om nyankomne barn og elever


Publisert 03.06.2022

Nye filmer om lek og sosial læring