Voksenopplæring

Kommunen har ansvar for å tilby grunnskole for voksne. For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring, må det foreligge en søknad. Kommunen kan ikke stille spesielle krav til søknaden, og opplæringa skal være gratis.

Hvem har rett?

For å ha rett til grunnskole for voksne må søkeren oppfylle følgende vilkår:

 • Være over opplæringspliktig alder (normalt høsten det året en fyller 16 år)
 • Ikke ha rett til videregående opplæring for ungdom
 • Ha lovlig opphold i Norge
 • Trenge grunnskoleopplæring

For å vurdere det siste punktet, som dreier seg om den voksnes behov, må kommunen basere seg på skjønn.

Rett til grunnskole og videregående opplæring samtidig

Voksne som har rett til videregående opplæring kan også ha rett til grunnskole for voksne. Med bakgrunn i at voksne med rett til videregående opplæring ikke har rett til spesialundervisning, slik voksne med rett til grunnskoleopplæring kan ha, kan dette noen ganger være aktuelt. I praksis kan dette være i tilfeller hvor den voksne har behov for ekstra hjelp for å klare å fullføre og bestå videregående opplæring.

Innholdet i opplæringstilbudet

For de fleste er målet fagene en trenger for å få vitnemål:

 • Norsk, engelsk og matematikk
 • To av fagene samfunnsfag, naturfag og KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk).

Vitnemålskravet er standpunktkarakter i fem fag, og eksamenskarakter i et fag med sentralt gitt skriftlig eksamen (norsk, engelsk eller matematikk) og et fag med lokalt gitt muntlig eksamen (alle fagene er trekkfag).

Behovet kan også være knyttet til opplæring i grunnleggende ferdigheter, det vil si lesing, skriving, regning, å uttrykke seg muntlig og/eller å bruke digitale verktøy.

Særskilt språkopplæring

Voksne med rett til grunnskole kan ha rett til særskilt språkopplæring. De kan ha rett til både særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring.

Kapittel 4A har ikke en egen paragraf som regulerer den voksne sin rett til særskilt språkopplæring. Rett til særskilt språkopplæring skal være en del av enkeltvedtaket om rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1, og skal være en del av vurderinga kommunen gjør når opplæringa skal tilpasses den enkelte voksne.

Rådgiving og realkompetansevurdering

Når kommunen har fattet enkeltvedtak om rett til grunnskoleopplæring, har den voksne rett til rådgivning for å kartlegge hvilken opplæring det er behov for.

Realkompetansevurdering er viktig for å finne ut om hvilken opplæring den voksne trenger, eksempelvis om det skal være opplæring i hele eller deler av fag. Resultatet av realkompetansevurderinga kan for eksempel være at et helt fag blir godkjent. Får en godkjent deler av et fag, skal en bare ha opplæring i de resterende delene av læreplanen.

Spesialundervisning

Voksne kan også ha rett til spesialundervisning. Vi skiller mellom to hovedgrupper:

 • Voksne som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringa
 • Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter i denne sammenheng er ikke synonymt med grunnleggende ferdigheter i LK06. I denne sammenheng er grunnleggende ferdigheter ment som ADL-trening, grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, samt motorisk trening e.l.

Enkeltvedtak

Kommunen har plikt til å fatte enkeltvedtak om:

 • rett eller ikke rett til grunnskoleopplæring for voksne
 • realkompetansevurdering
 • rett eller ikke rett til spesialundervisning for voksne

Kommunen kan samle enkeltvedtakene i et og samme dokument, men det må da komme klart frem at det er ulike enkeltvedtak med separat klagerett på hvert av dem.

Statsforvalteren i Nordland er klageinstans på enkeltvedtakene.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.